Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1063 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy sprzętu w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4100/2/2022.

 1. Zamówienie jest podzielone na 2 części:

Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było oddzielne zamówienie.

Do każdego zamówienia (cześć  1 i część 2) będzie podpisana oddzielna umowa.

Część I Dostawa Ap Wi-Fi

Część II Dostawa komputerów i monitorów             

Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy. W związku z powyższym oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Dokładny wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, wraz z wymaganiami odnośnie ich minimalnych parametrów, znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, w której zaproponowany sprzęt nie spełni minimalnych parametrów wykazanych z załączniku nr 2 zostanie odrzucona.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2022 r.
 2. Kryteria

     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( Załącznik Nr 1)
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Dostawa sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 28.11.2022 r.

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
 2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy część I

Wzór umowy cześć II

Protokół zamówienia publicznego

 

Metryka

sporządzono
2022-11-18 przez Delejowska Monika
udostępniono
2022-11-18 09:57 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2022-12-12 13:57 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
143
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.