Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Postępowanie zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - „Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich - Postępowanie zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, menu 217, artykuł 1444 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowanie zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zapytanie ofertowe - „Prace konserwatorskie i  restauratorskie w Kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich

Parafia Rzymskokatolicka

 1. MB Różańcowej
 2. Zwycięstwa 22

68-210 Nowe Czaple                                                                                                                    Żarki Wielkie, 07.02.2024r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach przedsięwzięcia

Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich

dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

       1. Zamawiający:

Parafia Rzymsko-katolicka

pw.MB Różańcowej

ul. Zwycięstwa 22

68-210 Nowe Czaple

 

       2. Tryb Zamówienia

 • Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 412, 825)
 • Zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków.

 

      3. Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace polegające.

          EMPORA:

         - usunięciu wtórnych okładzin (paneli),

         - usunięciu przemalowań, dezynfekcji,

         - wzmocnieniu strukturalnego drewna (impregnacja),

         - uzupełnieniu ubytków drewna,

         - uzupełnieniu ubytków zaprawy (o ile zostanie stwierdzona),

         - uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej, ewentualnych złoceń lub srebrzeń

         - zabezpieczeniu powierzchni,

         - wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej.

 

         AMBONA:

        - demontaż obiektu do pracowni konserwatorskiej,

        - usunięciu przemalowań,

        - prace stolarskie,

        - dezynfekcja,

        - wzmocnieniu strukturalne drewna (impregnacja),

        - uzupełnieniu ubytków drewna,

        - rekonstrukcji brakujących elementów snycerki,

        - uzupełnieniu warstwy zaprawy o ile zostanie stwierdzona,

        - uzupełnieniu złoceń i srebrzeń,

        - uzupełnieniu warstwy malarskiej,

        - zabezpieczeniu powierzchni,

        - montaż obiektu w pierwotnej lokalizacji,

        - wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej,

        - wymagane poświadczenie w postaci faktury/rachunku  za profesjonalną utylizacją wtórnych okładzin

 

         DRZWI DREWNIANE:

        - demontaż obiektu do pracowni konserwatorskiej,

        - usunięciu przemalowań,

        - prace stolarskie,

        - dezynfekcja,

        - wzmocnieniu strukturalne drewna (impregnacja),

        - uzupełnieniu ubytków drewna,

        - naprawa/ regulacja okuć (zawiasy, zamek, klamka),

        - uzupełnieniu ubytków zaprawy (o ile zostanie stwierdzona),

        - uzupełnieniu warstwy malarskiej,

        - zabezpieczeniu powierzchni,

        - montaż obiektu w pierwotnej lokalizacji,

        - wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej.

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

       4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 • Na każde żądanie Zamawiającego, w toku realizacji zamówienia, Wykonawca musi przedstawić, m.in., bieżący zakres prac i materiały użyte do konserwacji w postaci kart charakterystyki oraz deklaracji zgodności,
 • Prace konserwatorskie winny być wykonane z największą starannością i 
  w najwyższym standardzie, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi zasadami i przepisami prawa oraz terminowością.

      5.Sposób przygotowania oferty

 • Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi
  w Zapytaniu ofertowym,
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę,
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
 • Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty,
 • Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

      6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

posiadają odpowiednie doświadczenie:

- wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie prace polegające na kompleksowej konserwacji ambony, empory chóru oraz drzwi drewnianych z świątyni oraz w okresie 5 lat wykonał należycie co najmniej pięć prac wpisanych do rejestru zabytków w tym jedną o wartości brutto minimum 300.000,00 zł poświadczonych całkowitymi protokołami odbioru prac konserwatorskich,

- prace konserwatorskie objęte przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych tzn. posiadają wymagane uprawnienia lub wykształcenie konieczne do realizacji zadania (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej).

- warunkiem udziału w postępowaniu jest wizja lokalna po uprzednim skontaktowaniu z osobą wyznaczoną do kontaktu. Nieprzystąpienie do wizji lokalnej będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

- warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie gwarancji jakości wykonanych prac na okres nie mniejszy niż 60 miesięcy od dnia protokołu odbioru końcowego,

- warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie polisy OC Wykonawcy na minimum 500 000 zł,

- warunkiem udziału w postępowaniu jest umowa potwierdzająca ochronę pracowni przez odpowiednie do tego firmy.

 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie Wykonawcy w Wykazie usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadania (projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu, którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z ich kosztem (wg. Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego). Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie kserokopii ważnych uprawnień lub potwierdzenie wykształcenia.

 

      7. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 • Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
 1. Cena brutto
 • Wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:
 1. Cena brutto - waga punktowa kryterium 100 pkt.

 

ocena w kryterium „cena brutto” (Pc)dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Pc= (Cbn/Cb) x 100 punktów

gdzie:

Pc - liczba punktów,

Cbn - najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto,

Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.

 

       8. Termin i tryb składania ofert

 

 • Ofertę należy:

złożyć w formie papierowej w Kancelarii Parafialnej za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej ul. Zwycięstwa 22, 68-210 Nowe Czaple

lub elektronicznie: zskorek@o2.pl  ( podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe załączniki) do dnia 08.03.2024r.

     

Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą: "Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich”

 

 1. decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską,
 2. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona,
 3. otwarcie złożonych w ramach postępowania ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień
  i treści złożonych ofert.

 

      9. Ocena ofert, informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania

 

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy,
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 • Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
 • W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie,
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

       10. Umowa i warunki zmiany umowy

 

 • Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią którejkolwiek ze stron chwilowe wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. Zmiana jest możliwa także w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu.

 

 

      11. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela  PROBOSZCZ PARAFII KS. ZDZISŁAW SKOREK pod numerem telefonu +48 600 975 801 oraz adresem email: zskorek@o2.pl

 1. Załączniki:

 

Protokół zapytania ofertowego

Metryka

sporządzono
2024-02-07 przez Zdzisław Skorek
udostępniono
2024-02-07 08:02 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-03-18 12:22 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
51
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.