Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przebudowa budynku polegająca na częściowej jego rozbiórce na ulicy Kościuszki w miejscowości Bronowice, działka nr 165/1, obręb 0001 Bronowice. - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 938 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Przebudowa budynku polegająca na częściowej jego rozbiórce na ulicy Kościuszki w miejscowości Bronowice, działka nr 165/1, obręb 0001 Bronowice.

Trzebiel, dnia 18.05.2022 r.

IP.271.1.3.2022

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi wykonania roboty budowlanej dla zadania „Przebudowa budynku polegająca na częściowej jego rozbiórce na ulicy Kościuszki w miejscowości Bronowice, działka nr 165/1, obręb 0001 Bronowice.”

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest przebudowa budynku polegająca na częściowej jego rozbiórce na ulicy Kościuszki w miejscowości Bronowice, działka nr 165/1, obręb 0001 Bronowice.

W zakresie zamówienia wchodzą następujące roboty budowlane:

1. Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.

2.Zabezpieczenie obiektów budowlanych sąsiadujących z częścią budynku przeznaczonego do rozbiórki.

3. Rozebranie pozostałości ścian z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej do poziomu przyległego terenu.

4. Rozebranie pozostałości po stropie drewnianym.

5. Zabezpieczenie i odtworzenie istniejącego dachu świetlicy wiejskiej od strony części rozbieranego budynku gospodarczego (część budynku podlegającego rozbiórce połączona jest z dachem świetlicy wiejskiej).

6. Załadunek oraz wywóz gruzu z rozbiórki oraz odpadów powstałych w wyniku robót rozbiórkowych (dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt).

7. Uporządkowanie oraz wyrównanie terenu po rozbiórce.

8.  Ewentualna naprawa powstałych przy rozbiórce uszkodzeń budynków sąsiadujących.

Obowiązki wykonawcy:

1. Realizacja umowy zgodnie z przedstawioną ofertą i zawartą umową

2. Roboty rozbiórkowe będą kierowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z zasadami sztuki technicznej, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.

3. Prowadzenie dziennika rozbiórki.

4. Z chwilą wywiezienia odpadów z rozbiórki wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.

5. Ewentualne zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki i w jego otoczeniu.

6. Umożliwienie wstępu na teren rozbiórki pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego.

7. Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP.

 

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem archtektoniczno-budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

  2. Termin realizacji zamówienia: 6 m-cy od podpisania umowy.

3. Kryteria

     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( Załącznik Nr 1)
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć
podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Przebudowa budynku polegająca na częściowej jego rozbiórce na ulicy Kościuszki w miejscowości Bronowice, działka nr 165/1, obręb 0001 Bronowice.” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 26.05.2022 r.

6. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel

2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

 Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

Wzór oferty

Wzór umowy

Projekt część 1

Projekt część 2

Projekt część 3

Projekt część 4

 

Protokół zamówienia publicznego

 

Metryka

sporządzono
2022-05-18 przez Delejowska Monika
udostępniono
2022-05-18 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2022-06-07 13:31 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
210
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.