Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Trzebielu - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1355 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Trzebielu

IP.271.1.6.2023                                                                                                                      Trzebiel, dnia  31.10.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (zaplecze sanitarno – szatniowe, siedziska, ławki) przy Szkole Podstawowej w Trzebielu spełniającej wymogi Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

 

 

 1. Przedmiot  zamówienia

 

I Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (zaplecze sanitarno – szatniowe, siedziska, ławki) przy Szkole Podstawowej w Trzebielu spełniającej wymogi Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

 

 

II  Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej powinien obejmować:

- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o polu gry 20 m x 40 m  (do 800 m ²) oraz sztucznej nawierzchni;

- budowę zadaszenia łukowego hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową,

- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego od 61 m² do 100 m²,

- budowa trybun zlokalizowanych nad zapleczem sanitarnym i montaż ławek usytuowanych poza strefą bezpieczeństwa pola do gry łącznie na nie mniej niż 50 miejsc,

- budowa łącznika z istniejącym budynkiem szkoły do 50 m²,

- zakup mobilnych 4 stanowisk strzelnicy laserowej,

- budowa infrastruktury technicznej (instalacje) niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu,

- zagospodarowanie terenu,

- pozostałe niezbędne elementy: tablica informacyjna i wyposażenie;

 

III Zakres opracowania obejmuje następujące dokumenty:

 1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót.
 2. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja ostateczna).
 3. Projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r, poz. 1679) w ilości 5 egzemplarzy przekazanych Zamawiającemu, 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający zezwolenie i 3 dodatkowe egzemplarze. Elementy projektu budowlanego:
 4. a) Projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 5. b) Projekt architektoniczno – budowlany,
 6. c) Projekt wykonawczy (dla każdej wymaganej branży budowlanej);
 7. Projekt technologii wyposażenia hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – 3 egzemplarze
 8. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (o ile takie będą wymagane) – 5 egzemplarzy
 9. Certyfikat energetyczny (o ile taki będzie wymagany).
 10. BIOZ – informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze
 11. W razie konieczności, wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie – 3 egzemplarze
 12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) – 3 egzemplarze

10.Przedmiar robót  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) – 3 egzemplarze

 1. Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) – 3 egzemplarze
 2. Sprawowanie bezpłatnego nadzoru autorskiego.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzja ostateczna).
 4. Innych wymaganych dokumentów wymaganych przepisami prawa.
 5. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa.
 6. Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym.
 7. Utrwalenie dokumentacji projektowej oraz niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na nośniku CD.
 1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,  wykonali przynajmniej 2 projekty budowlane wraz z projektem technicznym zadaszonego obiektu budowlanego: boiska sportowego, sali gimnastycznej,  hali sportowej, hali widowiskowej lub wystawowej z zapleczem sanitarno – szatniowym zakończone decyzją o pozwoleniu na budowę o powierzchni nie mniejszej niż 900m².

 1. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 2. Kryteria

     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych projektów oraz podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Trzebielu”
osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 22.11.2023 r.

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
 2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Wykaz wykonanych projektów
 3. Wzór umowy

............................................................                                                   Trzebiel, dnia 27.11.2023 r.

(pieczęć adresowa Zamawiającego)          

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (zaplecze sanitarno-szatniowe, siedziska, ławki) przy Szkole Podstawowej w Trzebielu spełniającej wymogi Programu Olimpia „Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

 1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu na kwotę 80 000,00 zł netto co stanowi 98 400,00 zł brutto.
 2. W dniu 31.10.2023 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 • Zakład Budowlany Babula Tadeusz Al. Wojska Polskiego 136 A, 68-200 Żary;
 • Jerzy Kogut Sobolice 3 68-132 Przewóz;
 • Projekt – Bud Andrzej Wesoły ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary.

Zapytanie skierowano listownie, mailem, telefonicznie, umieszczono w  BIP (właściwe podkreślić).

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

Numer oferty / data wpływu

Nazwa Wykonawcy, adres

CENA OFERTY

(w zł)

 

Oferta podlega odrzuceniu (tak/nie, ew. powody odrzucenia)

1

17.11.2023r.
godz. 12:45

MANUFAKTURA
Marek Kogucik
ul. Zielona 18/4
71-013 Szczecin

81 180,00 zł

NIE
Najkorzystniejsza oferta ze względu na cenę.

2

19.11.2023r.

godz. 00:19

ALIA ATD
Łukasz Deplewski
ul. Topolowa 6
62-068 Rostrzewo

148 830,00 zł

TAK

Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę

3

22.11.2023r.

godz. 05:13

Primtech
Szymon Kita
ul. Sienkiewicza 4/6

42-600 Tarnowskie Góry

91 020,00 zł

NIE

Niekorzystna oferta ze względu na cenę.

4

22.11.2023r.

godz. 09:41

JNS SP. z o.o.

Al. J. Piłsudzkiego 2

35-959 Rzeszów

109 470,00 zł

TAK

Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę

5

22.11.2023r.

godz.13:21

Pol-Inwest
Andrzej Szajdziński
ul. Poznańska 21/122
62-800 Kalisz

129 027,00 zł

TAK

Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę

6

22.11.2023r.

godz. 15:02

 PROJEKT-BUT
Andrzej Wesoły
ul. Podchorążych 39

68-200 Żary

98 400,00 zł

NIE

Niekorzystna oferta ze względu na cenę.

7

22.11.2023r.

godz. 18:45

M-K PROJEKT

Dawid Mołdrzyk

ul. Mickiewicza 8

77-430 Krajenka

85 546,50 zł

NIE

Niekorzystna oferta ze względu na cenę.

 

 1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone: MANUFAKTURA, Marek Kogucik ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin za cenę 81 180,00 zł.

 

 1. Uzasadnienie wyboru/unieważnienia postępowania: Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym tj. zawiera najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Postępowanie prowadziła: Aneta Wiedijk

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-10-31 przez Aneta Wiedijk
udostępniono
2023-10-31 08:30 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2023-11-27 20:51 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
243
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.