Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budowa siłowni zewnętrznej i obiektów małej architektury w miejscowości Trzebiel - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1201 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Budowa siłowni zewnętrznej i obiektów małej architektury w miejscowości Trzebiel

IP.271.1.3.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi dla zadania Budowy siłowni zewnętrznej i obiektów małej architektury w miejscowości Trzebiel dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej i obiektów małej architektury w miejscowości Trzebiel na działce 482 zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do  niniejszego zapytani ofertowego.

W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować zgodnie z projektem następujące urządzenia:

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

1

Ławka USB

1

2

Rower USB

1

3

Rower ręce USB

1

4

Orbitrek USB

1

5

Stół ping pong betonowy

1

6

Stół betonowy szacho-chińczyk

1

7

Tablica regulamin siłowni

1

8

Ławka parkowa

1

9

Kosz na śmieci

1

10

Stojak na rowery

1

 

Szczegółowy opis urządzeń wraz z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi materiałów, których poszczególne urządzenia maja być wykonane, wraz z ich rozmieszczeniem został przedstawiony w dokumentacjach projektowych siłowni zewnętrznych, które są integralną częścią zapytania ofertowego i stanowią szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa została udostępniona na stronie internetowej  w zakładce Zapytania ofertowe.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2023 r.
 2. Kryteria

 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( Załącznik Nr 1)
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć
podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Budowa siłowni zewnętrznej i obiektów małej architektury w miejscowości Trzebiel.” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 12.06.2023 r.

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
 2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

projekt budowlany

wzór oferty

wzór umowy

 

Protokół zapytania ofertowego

Metryka

sporządzono
2023-05-30 przez Delejowska Monika
udostępniono
2023-05-30 13:39 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2023-06-14 09:39 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
101
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.