Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Rozstrzygnięte
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzebiel - Rozstrzygnięte, menu 102, artykuł 463 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rozstrzygnięte

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzebiel

Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel

tel. 68 375-68-22, fax 68 375-67-51

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Trzebiel

 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnychw jednostkach zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 28.07.2020r. do dnia 27.07.2023r. z zastrzeżeniem, że data wygaśnięcia ostatniej polisy na pojazd upływa 12.07.2024r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę  wymienionych w SIWZ części zamówienia – części od 1 do 3.

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy:

- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 Nr 11, poz. 62 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

- Zamawiający nie określa wymagań w odniesieniu do warunków wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3.

- wobec których nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy, których spełnienie powoduje wykluczenie z postępowania. Zamawiający nie precyzuje podstaw wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 5 ustawy.

- Ocena spełnienia ww. warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu  o dostarczone przez Wykonawcę oświadczenia.

 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 – załącznik do SIWZ nr 1a.

 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 Nr 11, poz. 62 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Część I zamówienia:

Cena łączna ubezpieczenia – 60%

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%

Część II zamówienia:

Cena łączna ubezpieczenia – 60%

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%

Część III zamówienia:

Cena łączna ubezpieczenia – 60%

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 40%

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

-    Eryk Lamus Magnus Broker Sp. Z o.o. ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń, fax. 56 659 11 95, e-mail: eryk.lamus@magnus-broker.pl

Oferty należy składać do dnia 09 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel sekretariat I piętro w zamkniętej kopercie.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel,  pokój nr 20.

/-/Wójt Gminy Trzebiel

Tomasz Sokołowski

SIWZ

Wykaz mienia

Wyjaśnieni nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

sporządzono
2020-05-22 przez Wójt Gminy Trzebiel
udostępniono
2020-05-22 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2020-06-24 08:57 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
297
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.