Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia o pracy Wyniki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nr ogłoszenia: 2/2019: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu - Wyniki, menu 90, artykuł 180 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wyniki

Nr ogłoszenia: 2/2019: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

Ogłoszenie: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

Miejsce pracy: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Wymiar etatu: 1/2 z mozliwością zwiększenia do 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Ogłoszono dnia: 2019-01-23

Termin składania dokumentów: 2019-02-01 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019


 

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1. Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych   w   art.   11   ust.   2   i   3   ustawy   z   dnia   21   listopada   2008   r.   o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.);

-  ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta  z pełni   praw publicznych;

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,   przeciwko   wiarygodności   dokumentów   lub   za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;

- nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci   zakazu   pełnienia   funkcji   związanych   z   dysponowaniem   środkami publicznymi;

-   posiada   znajomość   języka   polskiego   w   mowie   i   piśmie   w   zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

- cieszy się nieposzlakowaną opinią;

- spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe   studia   zawodowe,   uzupełniające   ekonomiczne   studia magisterskie   lub   ekonomiczne   studia   podyplomowe   i   posiada   co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

c)   jest   wpisana   do   rejestru   biegłych   rewidentów   na   podstawie odrębnych przepisów,

d)   posiada   certyfikat   księgowy   uprawniający   do   usługowego prowadzenia   ksiąg   rachunkowych   albo   świadectwo   kwalifikacyjne uprawniające   do   usługowego   prowadzenia   ksiąg   rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Znajomość prawa, w zakresie:

- Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- Ustawy o finansach publicznych,

- Ustawy o rachunkowości,

- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- Ustawy o VAT.

3. Wysoka kultura osobista.

b. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy księgowego w jednostce sektora finansów publicznych;

2.   Znajomość   przepisów   szczególnych   dotyczących   zagadnień   rachunkowości, przepisów płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;

3.   Znajomość   przepisów   z   zakresu   ustawy   o   samorządzie   gminnym,   kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych;

4.   Posiadanie   umiejętności   przygotowywania   danych   statystycznych,   tworzenia prognoz,   zestawień,   planów,   w   oparciu   o   materiały   źródłowe   i   przewidywane założenia;

5.   Wiedza   i   umiejętności   niezbędne   do   prowadzenia   księgowości   komputerowej (program   finansowo-księgowy,   Excel,   pakiet   Office)   i   obsługa   innych   urządzeń biurowych;

6. Mile widziany co najmniej 3-letni staż pracy w dziale księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości innej jednostki sektora finansów publicznych;

7. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania środków unijnych;

8. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także   w   zespole,   odpowiedzialność,   terminowość   i   dokładność   w   realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;

9. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;

3) Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US;

4) Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

6) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki;

7) Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania;

8) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem   finansowym   oraz   kompletności   i   rzetelności   dokumentów   dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

9) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej;

10) Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;

11)   Nadzorowanie   prawidłowego   stosowania   ustawy   Prawo   o   zamówieniach publicznych;

12) Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, grantów, konkursów;

13) Przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji;

14) Zapewnienie terminowego ściągania należności;

15)   Gromadzenie   i   przechowywanie   dowodów   księgowych   oraz   pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

16) Odpowiedzialność  za całokształt  prac związanych  z działalnością  finansowo - księgową jednostki;

17) Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;

18) Sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

19) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów   wewnętrznych   wydanych   przez   Dyrektora   należą   do   kompetencji Głównego Księgowego.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w biurze dwuosobowym, w siedzibie  Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu (możliwy nienormowany czas pracy), przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);

5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)   niekaralności   za   przestępstwo   przeciwko   mieniu,   przeciwko   obrotowi gospodarczemu,   przeciwko   działalności   instytucji   państwowych   oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Składane dokumenty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 3 i 4) muszą być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu. Kandydat na stanowisko zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia: – aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia   publicznego   lub   umyślne   przestępstwo   skarbowe,   –  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2019-02-01 15:00:00

b. Sposób:

9. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel, z dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego” w terminie: do 01.02.2019 r. do godziny 15:00 (Dokumenty, które dotrą do siedziby OKiB po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy rekrutacji)

10.   Procedury   konkursowe:   Nadesłane   dokumenty   będą   analizowane   pod   względem formalnym,   następnie   wybrane   osoby   zostaną   zaproszone   na   spotkanie   z   Komisją Rekrutacyjną.

11. Miejsce ogłoszenia konkursu i jego wyników: Informacje o konkursie na Głównego Księgowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu

VII. Informacje dodatkowe:

12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   i   w   sprawie   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OKiB informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu   reprezentowany   przez   Dyrektora,   z   siedzibą   przy   ul. Żarskiej 52, 68-212 Trzebiel

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania  danych osobowych, z którym  można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@trzebiel.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia  procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917);

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;

7. Dane przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi   (jednolity   rzeczowy   wykaz   akt)   lub   na   podstawie   odrębnych   uregulowań prawnych;

8.   Posiada   Pani/Pan   prawo   dostępu   do   treści   swoich   danych   oraz   prawo   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załączniki

Metryka

sporządzono
2019-01-23 przez Małgorzata Cegielska
udostępniono
2019-01-23 00:00 przez Jacek Konieczyński
zmodyfikowano
2020-03-11 11:37 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
258
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.