Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia o pracy Wyniki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nr ogłoszenia: 1/2018: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu - Wyniki, menu 90, artykuł 179 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wyniki

Nr ogłoszenia: 1/2018: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

Ogłoszenie: Główny Księgowy w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Trzebielu

Miejsce pracy: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu

Ogłoszono dnia: 2018-12-31

Termin składania dokumentów: 2019-01-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018


 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Doświadczenie w pracy księgowego w jednostce sektora finansów publicznych;
 2. Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości, przepisów płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów, w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 5. Wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia księgowości komputerowej (program finansowo-księgowy, Excel, pakiet Office) i obsługa innych urządzeń biurowych;
 6. Mile widziany co najmniej 3-letni staż pracy w dziale księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości innej jednostki sektora finansów publicznych;
 7. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania środków unijnych;
 8. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;
 9. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 10. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
  3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US;
  4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki;
  7. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania;
  8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej;
  10. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
  11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo o zamówieniach publicznych;
  12. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, grantów, konkursów;
  13. Przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji;
  14. Zapewnienie terminowego ściągania należności;
  15. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
  16. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki;
  17. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;
  18. Sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
  19. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora należą do kompetencji Głównego Księgowego
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:
  • posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.);
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;
  • nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
   3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Znajomość prawa, w zakresie:
  • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • Ustawy o finansach publicznych,
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Ustawy o VAT.
 3. Wysoka kultura osobista.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada);
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

Składane dokumenty (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 3 i 4) muszą być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu. Kandydat na stanowisko zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia: – aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, – zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2019-01-15 00:00:00

b. Sposób:

9. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel, z dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego” w terminie: do 15.01.2019 r. do godziny 15:00 (Dokumenty, które dotrą do siedziby OKiB po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy rekrutacji)
10. Procedury konkursowe: Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną.
11. Miejsce ogłoszenia konkursu i jego wyników: Informacje o konkursie na Głównego Księgowego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu

 

Załączniki

Konkurs na głównego księgowego OKiB

Metryka

sporządzono
2018-12-31 przez Małgorzata Cegielska
udostępniono
2018-12-31 00:00 przez Jacek Konieczyński
zmodyfikowano
2020-03-11 11:37 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
259
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.