Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia o pracy Wyniki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIKA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TRZEBIELU - Wyniki, menu 90, artykuł 1223 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIKA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TRZEBIELU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIKA

W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TRZEBIELU

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 14a, 68-212 Trzebiel.

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

Kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa o pracy

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE – FORMALNE

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane wyższe techniczne lub zarządzanie).
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 6. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Prawo jazdy kat. B.

4. WYMAGANIA DODATKOWE pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku (podlegające ocenie):

 1. Znajomość zagadnień prawnych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, w szczególności z zakresu ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo ochrony środowiska, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw lokatorów – w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji zadań.
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora publicznego.
 3. Umiejętność zarządzania zespołem pracowników oraz organizacja zadań.
 4. Posiadanie cech osobowości i umiejętności, takich jak: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem ludzi, terminowość.

5.ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ  NA STANOWISKU

 1. Zarządzanie całokształtem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu w celu prawidłowej, terminowej i zgodniej z przepisami prawa realizacji zadań statutowych, w tym:

1) wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników ZGKiM w Trzebielu,

2) realizacja obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

3) realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

4) realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) realizacja zadań administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

6)występowanie przed sądami i organami ścigania w zakresie działania ZGKiM w Trzebielu,

7) zaciąganie zobowiązań w ramach planu finansowego ZGKiM w Trzebielu,

8) zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże – na podstawie pisemnego wskazania najemcy przez Wójta,

9) zawieranie umów o świadczenie usług,

10) realizacja zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz o petycjach.

11) określanie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 1. Kierownik zapewnia obsługę merytoryczną Rady Gminy Trzebiel oraz jej komisji w zakresie właściwości rzeczowej ZGKiM w Trzebielu, w tym przygotowuje projekty uchwał Rady i Zarządzeń Wójta.

3.Kierownik współpracuje z instytucjami i komórkami Urzędu Gminy oraz pozostałymi jednostkami Gminy w zakresie właściwości rzeczowej ZGKiM w Trzebielu.

4.Kierownik prowadzi sprawy związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzgodnieniami projektowymi.

 1. Kierownik zarządza cmentarzami komunalnymi.
 2. Kierownik opracowuje wspólnie z Głównym księgowym plany finansowe jednostki oraz odpowiada za prawidłową realizację budżetu ZGKiM w Trzebielu i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Kierownik wykonuje zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania jednostki.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu podlega służbowo Wójtowi Gminy Trzebiel

6. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

 1. Miejsce pracy – siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu, ul. Kościuszki 14a/parter / budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Praca przy stanowisku komputerowym wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym a także praca w terenie.
 3. Planowane zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

 

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wynosił poniżej 6%.

8. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

1. List motywacyjny i życiorys podpisane własnoręcznie przez kandydata.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie
w pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że kandydat nie był ukarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Oferty które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zniszczone.

9. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem,

2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, nie będą powiadamiane.

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

4. Oferty złożone w naborze nie będą zwracane.

5.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

10 TRYB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika ZGKiM” w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiel lub pocztą na adres: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel, w terminie do dnia: 28 czerwca 2023 roku do godz. 14.00.

Uwaga: w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Trzebiel

(-) Tomasz Sokołowski


Trzebiel, dnia: 30.06.2023r.

 

 

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY TRZEBIEL

 

 1. Nabór przeprowadzono na urzędnicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu.
 2. Do naboru na ww. stanowisko nadesłano 3 oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 28 czerwca 2023r. do godz. 14.00.
 3. Wymogi formalne:

l.p.

Imię i nazwisko kandydata

Wymagania formalne

Wada oferty

spełnił

nie spełnił

1.

Łazarski Zbigniew

X

 

-

 

Surówka Sylwia

X

 

 

 

Fórman Jacek

X

 

 

 

 1. Do merytorycznej oceny zakwalifikowano 3 kandydatów:
 • Łazarski Zbigniew
 • Surówka Sylwia
 • Fórman Jacek
 1. Ocenę kandydatów komisja dokonała w oparciu o następujące metody i techniki:
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 1. Informacje o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej:

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej były procedury i przepisy prawa niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Arkusz zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej stanowi dokumentację naboru.

Komisja pomocniczo oceniła również predyspozycje osobowościowe kandydata na stanowisko urzędnicze. Komisja, w szczególności brała pod uwagę: komunikatywność oraz rozpoznawanie obszarów problemowych w zakresie stanowiska oraz zarządzanie zespołem.

 

 1. Wyniki naboru.

Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję, stwierdza się, że w wyniku postępowania konkursowego wybrany na wolne urzędnicze stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu  został Pan Zbigniew Łazarski. 

 

 1. Uzasadnienie dokonania wyboru:

            W wyniku dokonanych przez Komisję Konkursową czynności, stwierdza się, iż Pan Zbigniew Łazarski posiada wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących na stanowisku, na które aplikuje, znajomość branży oraz doświadczenie wynikające zajmowania tożsamego stanowiska w sąsiedniej Gminie.

Doświadczenie zawodowe kandydata, wynikające z pracy na stanowisku kierownika ZGKiM w Tuplicach a następnie kierownika referatu komunalnego w Urzędzie Gminy Tuplice pozwala na podjęcie samodzielnej pracy niezwłocznie po zakończeniu naboru. Kandydata cechuje samodzielność, znajomość specyfiki wszystkich zadań oraz specyfiki gminy Trzebiel. Ponadto Pan Zbigniew Łazarski, posiada cechy osobowościowe konieczne do prawidłowego realizowania zadań kierowniczych.   Kandydata cechuje komunikatywność, poczucie misji oraz odporność na stres. W uznaniu Komisji powyższe rokuje, iż Pan Zbigniew Łazarski odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone mu zadania i obowiązki służbowe, celem należytej realizacji zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu

 

 1. Skład komisji przeprowadzającej nabór oraz podpisy:

 

 • Justyna Mazur-Franczak - przewodnicząca …………………

                  

 • Wojciech Kasprów - członek.…………..……

 

 • Ewelina Mazur-Makarowska - członek  …………………

 

 • Katarzyna Życieńska – członek  …………………..

 

 • Marcin Pawłowski – członek ……………………

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-06-13 przez Delejowska Monika
udostępniono
2023-06-13 12:28 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2023-07-07 09:52 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
543
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.