Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia o pracy W toku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarki gruntami,mieniem komunalnym obrotu nieruchomościami i rolnictwa - W toku, menu 89, artykuł 571 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

W toku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarki gruntami,mieniem komunalnym obrotu nieruchomościami i rolnictwa

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. GOSPODARKI GRUNTAMI, MIENIEM KOMUNALNYM OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

w Referacie Infrastruktury i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Trzebielu

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI.

Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel.

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE – FORMALNE 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.
 1. Co najmniej półroczny staż pracy w administracji publicznej.

3. WYMAGANIA DODATKOWE pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku

1. Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej.

2.Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych, e-PUAP oraz urządzeń biurowych;

3.Znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarki nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku.

4.Umiejętność stosowania przepisów w praktyce.

5. Umiejętność organizowania pracy własnej.

6. Komunikatywność.

7. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

4.ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ  NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego gminy.
 2. Występowanie z wnioskiem o obciążenie i wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub sprzedanych.
 3. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 1. Wydzierżawianie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz prowadzenie rejestru umów dzierżawy gruntów.
 1. Organizowanie przetargów na sprzedaż gruntów komunalnych oraz na sprzedaż, dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości komunalnych:

-     przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i pozostałej dokumentacji z tym                      

związanej.

 1. Przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 2. Prowadzenie rejestru dzierżaw lokali komunalnych.
 3. Przygotowywanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
 4. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
 5. Współpraca w zakresie wymiany informacji do wymiaru podatków i opłat.
 6. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy odnośnie korzystania z prawa pierwokupu.
 7. Współpraca z ZGKiM w Trzebielu przy sprzedaży nieruchomości będących w administrowaniu ZGKiM.
 8. Gospodarka lokalami mieszkalnymi :

-          realizacja wytycznych Rady w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

-         współdziałanie z ZGKiM w Trzebielu w tym zakresie,

-         udział w pracach wspólnot mieszkaniowych z udziałem komunalnych lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą o własności lokali.

 1. Prowadzenie ksiąg właścicieli nieruchomości w formie teczek i rejestru, (wszystkie miejscowości w gminie).
 2. Współdziałanie z weterynarią w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego,  ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zwierząt domowych i gospodarskich.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zabezpieczenia zbierania, transportu unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.
 5. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie przeprowadzania spisów rolnych i szacunków plonów.
 6. Współpraca z Lubuską Izbą Rolniczą i jej delegatami.
 7. Sprawy rolnictwa oraz melioracji wodnych.
 8. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania i oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd.
 9. Wyposażenie gruntów w urządzenia komunalne i przygotowywanie decyzji o opłatach adiacenckich.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem gruntów.
 11. Sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości.
 12. Zlecanie ustalenia wartości nieruchomości, cen i opłat za ich korzystanie.
 13. Prowadzenie rejestru umów na przyłącza energetyczne obiektów gminnych.

 

5. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Pełny wymiar czasu pracy.
 1. Miejsce pracy – Urząd Gminy Trzebiel ul. Żarska 41 /1 piętro/ budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz wyjazdy służbowe poza siedzibę Urzędu.
 2. Praca przy stanowisku komputerowym wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.
 3. Planowane zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

 

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Trzebiel w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wynosił powyżej 6%;

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie
  w pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Oferty które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zniszczone.

 1. List motywacyjny i życiorys podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

9. informacje dodatkowe.

1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem,

2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, nie będą powiadamiane.

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

4. Oferty złożone w naborze nie będą zwracane.

5.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebiel.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

10. tryb składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel, w terminie do dnia: 15 września 2020 roku do godz. 1400.

 

Uwaga: w przypadku dokumentów składanych drogą pocztową – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

 

 

 

 

 

      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       DLA  KANDYDATÓW DO PRACY w URZĘDZIE GMINY TRZEBIEL

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzebiel  jest:

Wójt Gminy Trzebiel  ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod@trzebiel.pl, telefonicznie pod nr. tel. (68) 3756822. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych;

3.    Administrator danych osobowych –Wójt Gminy Trzebiel, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody  w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze.

4. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i ich podanie zależy od wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W  przypadku braku oświadczenia na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokonuje zniszczenia niniejszej oferty wypełniając obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, po tym okresie odbywa się proces ich niszczenia.

8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

4)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5)      w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9 . W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Trzebiel Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

Metryka

data wytworzenia
2020-09-03
data udostępnienia
2020-09-03
sporządzone przez
Justyna Mazur - Franczak
opublikowane przez
Konieczyński Jacek
ilość odwiedzin
262
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.