Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Co i jak załatwić Ochrona Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Ochrona Środowiska, menu 41, artykuł 835 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Karta Usługi

 

 

 

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Miejsce świadczenia usługi

Stanowisko: ds. ochrony środowiska

Nr pokoju: 13

Telefon kontaktowy: 068 375 67 65

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

Osoba wykonująca usługę: Małgorzata Drzewiecka

Rodzaj usługi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opłaty

1. OPŁATA SKARBOWA za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł.

2. OPŁATA SKARBOWA od złożenia oryginału lub uwierzytelnionego zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej - zgodnie z częścią IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

3. OPŁATA SKARBOWA od wydanego zaświadczenia potwierdzającego ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wysokości 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trzebiel (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego
w Trzebielu i kasie Urzędu.

Oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku wraz z informacją jakiej sprawy dotyczy.

Rachunek bieżący Urzędu Gminy Trzebiel:

32 9672 0008 0000 0387 2000 0003

Do wniosku załączyć należy

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zawierający dane o których mowa w art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą dane o których mowa w art. 62a ustawy o ooś  - w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej – 4 szt.

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia - w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej – 4 szt.

 

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy o ooś – 4 szt.

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 – 4 szt.

5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu, strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś – 4 szt.

6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie.

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia w/w dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

8. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

9. Oryginał lub uwierzytelniony zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

10.  Oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo wraz z informacją jakiej sprawy dotyczy – 17 zł.

11. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacją jakiej sprawy dotyczy - 205 zł.

Wzór wniosku

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Trzebiel w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu (druk stanowiący załącznik do niniejszej Karty Usługi).

Dodatkowe informacje dla interesanta

1. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich,
a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

3. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, organ, do którego go złożono, wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 Kpa) od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

4. Termin na załatwienie sprawy przez wydanie decyzji, biegnie od momentu złożenia wniosku.

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej
w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

7. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Decyzję można odebrać osobiście.

8. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Uwagi

Termin:

Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (m.in. uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Tryb odwoławczy:

·    Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebiel, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

·    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Metryka

sporządzono
2021-12-08 przez Małgorzata Drzewiecka
udostępniono
2021-12-08 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-04-15 12:50 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.