Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Postępowanie zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe nr 1/2024 Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Niwicy - Postępowanie zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, menu 217, artykuł 1472 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowanie zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Niwicy

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Niwicy

 

Zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania Prace ratunkowe Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Niwicy

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

 • Nazwa zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Niwicy.
 • REGON: 040075490.
 • NIP: 9281269915.
 • Adres: Niwica 22, 68-210 Nowe Czaple
 • Telefon: 683753509, 789095185
 • Mail: niwica@diecezjazg.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
 3. Zamówienie nie zostało podzielone na części ponieważ obejmuje wykonanie robót budowlanych o takim zakresie rzeczowym, że nie ma możliwości wydzielenia mniejszych podzakresów w taki sposób aby mogli je wykonywać różni wykonawcy. Ze względu na wielkość zamówienia i możliwe problemy w organizacji robót Zamawiający uznał zamówienie za niepodzielne.
 4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).

 

 • SPOSÓB IU MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzące do wyłonienia wykonawcy zadania zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń parafialnych w Niwicy 22.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Nazwa zamówienia:
 2. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV)

45261210-9- wykonanie pokryć dachowych

45261900-3- naprawa i konserwacja dachów

45422000-1- roboty ciesielskie

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego oraz wnętrza kościoła pw. Trójcy Świętej w Niwicy. Remont dachu polegać będzie na wymianie uszkodzonych i spróchniałych elementów konstrukcyjnych drewnianych dachu oraz wymiany istniejącej dachówki i zastąpieniu jej dachówką ceramiczną karpiówką. Remont wnętrza kościoła polegać będzie na naprawie murów z kamienia i pomalowaniu dwukrotnie farbami.

Prace remontowe dotyczyć będą:

- robót przygotowawczych, zabezpieczających i rozbiórkowych,

- naprawy murów z kamienia,

- prac dekarskich,

- wykonania instalacji odgromowej,

- wykonania orynnowania.

 1. Wymienione w ust. 3 roboty obejmować będą w szczególności:

Remont dachu:

 • Roboty przygotowawcze:

- podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem

- ustawienie rusztowań zewnętrznych,

- Osłony z siatki na rusztowaniach zew.

- oczyszczenie z zalegającego gruzu,

- odbicie tynków wew. z zaprawy cementowo- wapiennej z zerwaniem otrzcinowania,

- rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,

- czasowe zabezpieczenie dachu,

 • Roboty konstrukcyjne:

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- murłaty i podwaliny,

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- końce krokwi,

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- miecze, zastrzały,

-  wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – kulewki,

- wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek,

- wykonanie pozornych pomostów na dachu,

- odgrzybienie elementów drewnianych,

- zaimpregnowanie prep. grzybobójczym bali i krawędziaków,

 • Roboty pokrywcze:

- wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką,

- wykonanie konstrukcji wolego oka i montaż dachówki,

- wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych,

- wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytan cynk,

- pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- uziemienie szpilkowe.

                        Remont wnętrza kościoła:

- ustawienie rusztowań wewnętrznych,

- wykucie starych spoin na zapr. cem.- wap. murów z cegły zabytkowej,

- gruntowanie ręczne,

- dwukrotne malowanie farbami wapiennymi ścian z cegły i kamienia,

- gruntowanie podłogi

- położenie na posadzce płytek klinkierowych 25x6x2,5 cm na podkładzie z zaprawy cem. –wap.

 1. Lokalizacja obiektu: Niwica działka nr 138/3 obręb Niwica, gm. Trzebiel, pow. żarski, woj. lubuskie.
 2. Szczegółowy zakres zamówienia publicznego został określony w załącznikach do zapytania ofertowego dostępne u Zamawiającego:

- przedmiar robót

- dokumentacja projektowa,

- decyzja konserwatora zabytków,

- pozwolenie na budowę.

 1. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego leży po stronie oferenta.
 2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 500 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy termin wykonania zamówienia zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania.
 4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty i zastosowane materiały. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona.
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 

 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował kierownikiem budowy, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania proponowanego kierownika budowy w formularzu oferty.
 3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ust. 1.
 4. Zamawiający wymaga udokumentowanie przez oferenta wykonanie w okresie 5 lat dwóch robót na obiektach zabytkowych na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto.
 5. Oferent do oferty winien załączyć opłaconą polisę ubezpieczenia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.
 6. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

 

Lp.

Kryterium oceny

Opis kryterium

Waga- udział w ocenie

1.

Cena

Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia.

100%

 

 

 1. Zastosowane kryteria ocen oraz sposób obliczania ceny:
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 • Oferty będą wybierane według jednego kryterium oceny ofert, którym jest kryterium oceny
  o następującym znaczeniu:

Cena oferty – 100%, obliczana według wzoru, wskazanego poniżej:

C = C min x 100 / Co,

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;

C min – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w zapytaniu;

Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;

100 – waga kryterium „cena brutto oferty”.

 

 • Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
 • Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podanie wyżej kryterium.
 • Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 02 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00 w formie papierowej na adres zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Niwicy, Niwica 22, 68-210 Nowe Czaple
 2. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
 3. Oferta powinna być złożona w języku polskim i formie pisemnej.
 4. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale V.

 

 • DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja konserwatora zabytków oraz postanowienia umowy do wglądu w Parafii w Niwicy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
 2. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert opublikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń Parafii adres Niwica 22 oraz prześle zawiadomienia do oferentów, którzy złożyli ofertę oraz w BIP Trzebiel.
 3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 4. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywiloprawnej w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacją lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem oraz osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
 5. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
 6. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał uprawnienie do wzywania Oferentów w sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia niezłożonych lub niewłaściwie złożonych dokumentów.

 

      XIX.  INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1; zwanym dalej „RODO”), informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Niwicy, Niwica 22, 68-210 Nowe Czaple
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty; którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 6. Posiada Pani/Pan:
 7. Na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 8. na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
 9. na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO.
 11. Nie przysługuje Pani/Panu:
 12. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 13. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 14. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 61 lit. c RODO.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora; organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.doc

Protokół wyboru ofert

 

 

Metryka

sporządzono
2024-03-01 przez Hubert Relich
udostępniono
2024-03-01 11:37 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2024-04-03 11:52 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
376
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.