Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy Trzebiel i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Trzebiel - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1396 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy Trzebiel i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Trzebiel

Trzebiel, dnia 19.12.2023r.                                                                                              IP.271.1.7.2023

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy paliw płynnych dla Urzędu Gminy Trzebiel i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Trzebiel w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy Trzebiel i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Trzebiel – oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

 • przewidywana ilość zakupu: oleju napędowego B7– 7 800 litrów, benzyny bezołowiowej E5 – 3 000 litrów,
 • tankowanie wyłącznie do baku pojazdów, we wskazanej stacji benzynowej położonej nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego,
 • płatność bezgotówkowa na podstawie faktur wystawianych dwa razy w miesiącu, podstawą wystawienia faktury będą karty tankowania uwzględniające nazwisko pobierającego, nr rejestracyjny pojazdu, podpis pobierającego, cenę oleju napędowego na dystrybutorze w dniu tankowania, ilość zatankowanych litrów, datę i godzinę transakcji.
 • podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie.
 • dostarczany olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb 95 musi odpowiadać normom określonym w odrębnych przepisach.
 • zamawiający zastrzega sobie prawo powiększenia lub redukcji zamówienia w zakresie  20% zamówienia podstawowego
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.
 2. Kryteria

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia (wraz z podatkiem VAT i wszystkimi należnymi narzutami).

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty sumy jednostkowych cen brutto 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej obowiązujących na jego stacji paliw w dniu 14 grudnia 2023 r. pomniejszonych o stały  zaoferowany dla każdej z nich upust.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  Do oferty należy załączyć:

- wydruk komputerowy potwierdzający cenę obowiązująca na stacji w dniu 14 grudnia 2023 r. zastosowana w formularzu ofertowym;

- podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Dostawa paliw płynnych” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 27.12.2023 r.

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
 2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

 

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

 

wzór oferty

wzór umowy

Protokół zamówienia/wybór oferty

Metryka

sporządzono
2023-12-19 przez Delejowska Monika
udostępniono
2023-12-19 12:54 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2023-12-28 12:49 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
83
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.