Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy hali sportowej - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1299 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy hali sportowej

Trzebiel, dnia  12.09.2023 r.

IP.271.1.5.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zawierającej zaplecze sanitarno- szatniowe oraz boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej w Trzebielu w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem  przy Szkole Podstawowej w Trzebielu” spełniającej wymogi Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

 1. Przedmiot  zamówienia

I Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zawierającej zaplecze sanitarno- szatniowe oraz boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej w Trzebielu w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Trzebielu” spełniającej wymogi Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

II  Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej powinien obejmować:

- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o polu gry do 800 m2 oraz sztucznej nawierzchni;

- budowę zadaszenia łukowego hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową,

- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z trybunami,

- budowa łącznika z istniejącym budynkiem szkoły,

- zakup strzelnicy laserowej,

- pozostałe niezbędne elementy: tablica informacyjna i wyposażenie,

III Zakres opracowania obejmuje następujące dokumenty:

 1. Mapa sytuacyjno– wysokościowa do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót.
 2. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja ostateczna).
 3. Projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 r, poz. 1679) w ilości 5 egzemplarzy przekazanych Zamawiającemu, 2 egzemplarze zatwierdzone przez organ wydający zezwolenie i 3 dodatkowe egzemplarze. Elementy projektu budowlanego:a) Projekt zagospodarowania działki lub terenu,b) Projekt architektoniczno – budowlany,c) Projekt wykonawczy (dla każdej wymaganej branży budowlanej);
 4. Projekt technologii wyposażenia hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – 3 egzemplarze
 5. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego (o ile takie będą wymagane) – 5 egzemplarzy
 6. Certyfikat energetyczny (o ile taki będzie wymagany).
 7. BIOZ – informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egzemplarze
 8. W razie konieczności, wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbędnej do ewentualnej wycinki uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie – 3 egzemplarze
 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) – 3 egzemplarze
 10. 10.Przedmiar robót  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) – 3 egzemplarze
 1. Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) – 3 egzemplarze
 2. Sprawowanie bezpłatnego nadzoru autorskiego.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzja ostateczna).
 4. Innych wymaganych dokumentów wymaganych przepisami prawa.
 5. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa.
 6. Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym.
 7. Utrwalenie dokumentacji projektowej oraz niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na nośniku CD.
 1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,  wykonali przynajmniej 2 projekty budowlane wraz z projektem technicznym hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 zakończonej decyzją o pozwoleniu na budowę.

 1. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 2. Kryteria

     Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych projektów oraz podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@trzebiel.pl do dnia 21.09.2023 r.

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
 2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

Wzór oferty

wykaz wykonanych projektów

wzór umowy

 


............................................................                                                   Trzebiel, dnia 04.10.2023 r.

(pieczęć adresowa Zamawiającego)          

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

 

1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zawierającej zaplecze sanitarno – szatniowe oraz boisko wielofunkcyjne) przy szkole podstawowej w Trzebielu w ramach zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole podstawowej w Trzebielu” spełniającej wymogi Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

 1. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 80 000,00 zł netto co stanowi 98 400,00 zł brutto.
 2. W dniu 12.09.2023 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1.Zakład Budowlany Babula Tadeusz Al. Wojska Polskiego 136 A, 68-200 Żary  

 1. Jerzy Kogut Sobolice 3 68-132 Przewóz
 2. Projekt – Bud Andrzej Wesoły ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary

Zapytanie skierowano listownie, mailem, telefonicznie, umieszczono w BIP (właściwe podkreślić).

 1. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

Numer oferty / data wpływu

Nazwa Wykonawcy, adres

CENA OFERTY

(w zł)

 

Oferta podlega odrzuceniu (tak/nie, ew. powody odrzucenia)

1

19.09.2023

Archenika Sp. z o.o. Archenika Sp. z o.o.

ul. Kołłataja 8, 61-413 Poznań

93 480,00 zł

TAK

1. Brak podpisanego wzoru umowy.

2. Brak w wykazie wymaganych wykonanych projektów.

2

20.09.2023

Pracownia Projektowa MD-Projekt Marcin Donke

ul. 55 Pułku Piechoty 34

64-100 Leszno

137 760,00 zł

TAK

1. Brak podpisanego wzoru umowy.

2. Brak w wykazie wymaganych, wykonanych projektów.

3. Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę.

3

20.09.2023

ALIA ATD Łukasz Deplewski

ul. Topolowa 6

62-068 Rostarzewo

178 350,00 zł

TAK

1. Brak wykazu wykonanych projektów.

2. Brak podpisanego wzoru umowy.

3. Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę.

 4

21.09.2023

JNS SP. z o.o.

Al. J. Piłsudzkiego 2

35-959 Rzeszów

 

97 170,00 zł

TAK

1. Wykaz wykonanych robót nie spełnia wymogów oferty.

 

5

21.09.2023

 Primtech Szymon Kita

ul. Sienkiewicza 4/6

42-600 Tarnowskie Góry

94 710,00 zł

TAK

1.Brak podpisanego projektu umowy.

2. Wykaz wykonanych robót nie spełnia wymogów oferty.

 

6

21.09.2023

 ABK – PROJEKT

Bogdan Mrozowski

ul. K. Lisowskiego 2/4

65-072 Zielona Góra

159 900,00 zł

TAK

1. Brak podpisanego wzoru umowy.

2. Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę.

 

7

21.09.2023

Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA” Pracownia Architektoniczno – Projektowa – Architekci &Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań

157 440,00 zł

TAK

1. Wartość zamówienia przekracza szacowaną kwotę.

 

8

21.09.2023

M-K Projekt

Dawid Mołdrzyk

ul. Mickiewicza 8

77-430 Krajenka

80      565,00 zł

TAK

1. Brak podpisanego wzoru umowy.

 1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostanie udzielone z braku kompletnych ofert oraz przekroczenia wartości szacowanej kwoty zamówienia.
 2. Uzasadnienie wyboru/unieważnienia postępowania:

Na podstawie § 8 pkt 1 Regulamin udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł stanowiącego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 12/W/2021 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 luty 2021 r. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli żadna oferta nie spełnia warunków postępowania.  

 1. Postępowanie prowadziła: Aneta Wiedijk

 

ZATWIERDZAM                   .......................................................................

(podpis kierownika jednostki)

 

Metryka

sporządzono
2023-09-12 przez Delejowska Monika
udostępniono
2023-09-12 12:46 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2023-10-05 07:46 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
176
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.