Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zapytania do 130 000 zł
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nadzór budowlany w branży sanitarnej dla sieci wodociągowej - Zapytania do 130 000 zł, menu 151, artykuł 1123 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania do 130 000 zł

Nadzór budowlany w branży sanitarnej dla sieci wodociągowej

Trzebiel, dnia 21.02.2023 r.

IP.271.1.1.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzebiel zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dla zadana: „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Trzebiel poprzez budowę wodociągu w Chwaliszowicach i Trzebielu ul. Brzozowa i Lipowa”

1. Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z nadzorem budowlanym w branży sanitarnej (sieci wodociągowych) nad realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chwaliszowice, gmina Trzebiel

- budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulic Brzozowa i Lipowa w Trzebielu wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci wodociągowej w ulicach: Kościuszki, Brzozowa i Lipowa. 

  1. Opis robót objętych nadzorem inwestorskich znajduje się https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9a5d62c-9bc9-11ed-94da-6ae0fe5e7159
  2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. m.in.:

- reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych,

 - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy.

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądania od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie;

- kontrola ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wykonywanym zakresem robót oraz sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

- organizacja narad dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych.

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy.

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu budowy.

- wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego.

- kontrola rozliczenia budowy poprzez opracowanie przekazanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania, nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót;

- przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego;

 - obecność na budowie w odstępach czasu zapewniających skuteczność nadzoru, stawienia się na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego w istotnych sprawach oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie.

- udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego,

- obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Okres gwarancji wynosi 60 od daty podpisania odbioru końcowego robót.

  Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w trakcie realizacji zadania będą dysponowali osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży budowlanej sanitarnej. Wymaga się posiadania uprawnień do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz posiadania co najmniej 3 letniego doświadczenia w realizacji budowy jako inspektor nadzoru/kierownik

2. Termin realizacji zamówienia

Termin zakończenia prac ustala się na dzień odbioru końcowego nadzorowanych robót i przedstawienia Zamawiającemu protokołu odbioru robót.

 3. Kryteria wybory oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena - 100%,

Kryterium Cena zostanie ocenione w skali punktowej, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

4. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W OFERCIE NALEŻY: podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem wszelkich kosztów realizacji usługi. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania, należy dołączyć:

1)   wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do zapytania);

2)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania).

4) Zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 5 do zapytania)

 5. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie  Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel z dopiskiem „Nadzór inwestorski dla zadania uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Trzebiel” osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres delejowska@trzebiel.pl do dnia 6 marca 2023 r.

6. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

  1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
  2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

- przez e-mail iod@trzebiel.pl

- telefonicznie: (68) 3756822

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu:

- związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
  3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

Wójt Gminy Trzebiel

/-/ Tomasz Sokołowski

Wzór oferty

wykaz usług i wykaz osób

Wzór umowy

Protokół zamówienia publicznego

Metryka

sporządzono
2023-02-21 przez Delejowska Monika
udostępniono
2023-02-21 14:25 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2023-03-07 10:15 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
308
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.