Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Unieważnione
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPOD - Unieważnione, menu 103, artykuł 570 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Unieważnione

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPOD

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu,

ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

tel. 68 375 50 02

ogłasza przetarg nieograniczony

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ- ETAP II ( CZĘŚĆ II)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowanie terenu, ogrodu parkowego i małej architektury przy budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu  wraz z instalacją elektryczną, oświetleniem terenu oraz instalację kanalizacji deszczowej.

Wykonane w I etapie szczątkowe powierzchnie utwardzone należy połączyć z kontynuowaną, docelową nawierzchnią utwardzoną w sposób płynny, bez progów, uskoków oraz zmian kolorystycznych i strukturalnych, poza wynikającymi z naturalnego zużycia w czasie pomiędzy realizacją etapów.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane, wymagania ogólne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej      

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45231300-8 – Roboty budowlane rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

           

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1)    Nie podlegają wykluczeniu;

2)   Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 zł,

 c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,
polegającą robotach ogólnobudowlanych.

           Oraz dysponuje, co najmniej:

1 osobą posiadającą zgodne z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez  Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień budowlanych);

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego:

 

1. Złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 zł,

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączonymi dokumentami (referencjami) potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - waga: 60%,
  • okres gwarancji – waga 40  %

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • w sprawach proceduralnych –
    Pani Monika Delejowska  – tel.  68 37 56 820,
  • w sprawach merytorycznych – Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu Pan Artur Kułdosz– tel. 68 375 50 02

 
Oferty należy składać do dnia 15.09.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu w zamkniętej kopercie. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel.   

 

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki  w Trzebielu

                                                                                                         /-/ Artur Kułdosz  

SIWZ

   

   

Dokumentacja projektowa 1-Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa 2- Kosztorys Ofertowy

Dokumentacja projektowa 3

Dokumentacja projektowa 4- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja projektowa 5

Dokumentacja projektowa 6

Dokumentacja projektowa 7

Dokumentacja projektowa 8

Dokumentacja projektowa 9

Dokumentacja projektowa 10

Dokumentacja projektowa 11

Dokumentacja projektowa 12

Dokumentacja projektowa 13

Dokumentacja projektowa 14

Dokumentacja projektowa 15

Dokumentacja projektowa 16

Dokumentacja projektowa 17

Dokumentacja projektowa 18

 Protokół z otwarcia ofert

Zawiadamienie o wykluczeniu wykonawcy o unieważniu postępowania

Metryka

sporządzono
2020-09-01 przez Artur Kułdosz
udostępniono
2020-09-01 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2020-10-12 10:49 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
321
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.