Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Unieważnione
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkłaych z terenu Gminy Trzebiel - Unieważnione, menu 103, artykuł 521 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Unieważnione

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkłaych z terenu Gminy Trzebiel

 Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel

tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Trzebiel

 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebiel wraz z zabezpieczeniem worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Trzebiel, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-2 usługi wywozu odpadów, 90512000-9 usługi transportu odpadów, 90533000-2-usługi gospodarki odpadami

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020  r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiel/

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp o wartości nie wyższej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia. Zamówienie to będzie polegało na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych i będzie przedmiotem odrębnej umowy.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a)  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

c)   Zdolności technicznej lub zawodowej,

- wykonał bądź wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych w systemie selektywnej zbiórki odpadów typu pojemnikowo-workowego przez okres 12 miesięcy w sposób ciągły, z co najmniej 1000 budynków zamieszkałych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykaz usług oraz  że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.         

- Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej dwoma samochodami przystosowanymi do transportu zmieszanych odpadów komunalnych i dwoma pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów selektywnie zbieranych  oraz przynajmniej jeden samochód ciężarowy skrzyniowy lub inny przystosowany do transportu odpadów wielkogabarytowych.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

1)      W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 poz. 814 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego:

1.   Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

2. Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale VIII pkt. 2 c SIWZ  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane stanowiący załącznik nr 5 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- cena (koszt)                 –  60%

- kryterium: dodatkowy system odbioru odpadów selektywnych – 20%

- kryterium: miejsce zagospodarowania odpadów - 20%

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

- w sprawach merytorycznych podinspektor ds. gospodarowania odpadami Pani Krystyna Ewertowska tel. 68 37 56 764,

-  w sprawach proceduralnych inspektor ds. zamówień publicznych Pani Monika Delejowska
tel. 68 375 68 20,

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel sekretariat I piętro w zamkniętej kopercie. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel,  pokój nr 20.    

Wojt Gminy Trzebiel

                                                                                                                                               /-/ Tomasz Sokołowski

SIWZ

Regulamin utrzymania czysdtosci i porządku w gminie Trzebiel

Szczegółowy zakres świadczenia usług

Protokół otwarcia ofert

 Zawiadomienie o unieważniniu postępowania                        

Metryka

sporządzono
2020-07-23 przez Monika Delejowska
udostępniono
2020-07-23 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2020-08-03 08:58 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
332
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.