Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Unieważnione
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPOD - Unieważnione, menu 103, artykuł 517 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Unieważnione

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPOD

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu,

ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel

tel. 68 375 50 02

ogłasza przetarg nieograniczony

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ- ETAP II ( CZĘŚĆ II)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowanie terenu, ogrodu parkowego i małej architektury przy budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu  wraz z instalacją elektryczną, oświetleniem terenu oraz instalację kanalizacji deszczowej.

Wykonane w I etapie szczątkowe powierzchnie utwardzone należy połączyć z kontynuowaną, docelową nawierzchnią utwardzoną w sposób płynny, bez progów, uskoków oraz zmian kolorystycznych i strukturalnych, poza wynikającymi z naturalnego zużycia w czasie pomiędzy realizacją etapów.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane, wymagania ogólne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej      

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45231300-8 – Roboty budowlane rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

           

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1)    Nie podlegają wykluczeniu;

2)   Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.

 Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 zł,

 c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,
polegającą robotach ogólnobudowlanych.

           Oraz dysponuje, co najmniej:

1 osobą posiadającą zgodne z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez  Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w ww. zakresach uprawnień budowlanych);

 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego:

 

1. Złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500 000,00 zł,

2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączonymi dokumentami (referencjami) potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - waga: 60%,
  • okres gwarancji – waga 40  %

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • w sprawach proceduralnych –
    Pani Monika Delejowska  – tel.  68 37 56 820,
  • w sprawach merytorycznych – Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu Pan Artur Kułdosz– tel. 68 375 50 02

 
Oferty należy składać do dnia 04.08.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu w zamkniętej kopercie. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.08.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ul. Żarska 52, 68-212 Trzebiel.      

Dyrektor Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu

                                                                                                                  /-/ Artur Kułdosz                                                

SIWZ

Dokumentacja projektowa 1-Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa 2- Kosztorys Ofertowy

Dokumentacja projektowa 3

Dokumentacja projektowa 4- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja projektowa 5

Dokumentacja projektowa 6

Dokumentacja projektowa 7

Dokumentacja projektowa 8

Dokumentacja projektowa 9

Dokumentacja projektowa 10

Dokumentacja projektowa 11

Dokumentacja projektowa 12

Dokumentacja projektowa 13

Dokumentacja projektowa 14

Dokumentacja projektowa 15

Dokumentacja projektowa 16

Dokumentacja projektowa 17

Dokumentacja projektowa 18

Protokół otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważniniu postępowania

Metryka

sporządzono
2020-07-21 przez Artur Kułdosz
udostępniono
2020-07-21 00:00 przez Delejowska Monika
zmodyfikowano
2020-08-07 08:18 przez Delejowska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
383
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.