Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Rozstrzygnięte
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebiel - Rozstrzygnięte, menu 102, artykuł 254 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rozstrzygnięte

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebiel

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Wójt Gminy Trzebiel

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 646998-N2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-21 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-11-21 12:30:00


 

 Wójt Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel

tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Trzebiel

 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych bezpośrednio
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebiel wraz z zabezpieczeniem worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Trzebiel, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-2 usługi wywozu odpadów, 90512000-9 usługi transportu odpadów

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019  r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) udostępniono na stronie internetowej zamawiającego www.trzebiel.pl

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp o wartości nie wyższej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

  1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 )

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł,

  1. Zdolności technicznej lub zawodowej,

- wykonał bądź wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych w systemie selektywnej zbiórki odpadów typu pojemnikowo-workowego przez okres 12 miesięcy w sposób ciągły, z co najmniej 1000 budynków zamieszkałych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających wykaz usług oraz  że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.         

- Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej dwoma samochodami przystosowanymi do transportu zmieszanych odpadów komunalnych i dwoma pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów selektywnie zbieranych  oraz przynajmniej jeden samochód ciężarowy skrzyniowy lub inny przystosowany do transportu odpadów wielkogabarytowych.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

 

  1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
  2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego:

 

1. Złożyć dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000,00 zł,

2.   Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

3. Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale VIII pkt. 2 c SIWZ  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane stanowiący załącznik nr 5 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.         

  1. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub  inny dokument, potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
  2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- cena (koszt)                 –  60%

- kryterium: dodatkowy system odbioru odpadów selektywnych – 20%

- kryterium: edukacja ekologiczna - 20%

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

- w sprawach merytorycznych inspektor ds. obrotu nieruchomościami Pani Joanna Gód tel. 68 37 56 764,

-  w sprawach proceduralnych inspektor ds. zamówień publicznych Pani Monika Delejowska
tel. 68 375 68 20,

Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2018r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel sekretariat I piętro w zamkniętej kopercie. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę przetargu, którego oferta dotyczy wraz z informacją dot. terminu otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2018r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel,  pokój nr 20.

 

 

Załączniki

SIWZ

Regulamin utzrymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiel

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Metryka

sporządzono
2019-11-13 przez Monika Delejowska
udostępniono
2019-11-13 00:00 przez Jacek Konieczyński
zmodyfikowano
2019-10-25 14:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
516
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.