Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Organizacja Gminy Sekretarz
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sekretarz, bieżące, menu 53 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sekretarz

Sekretarz

Sekretarz Gminy Trzebiel

ul. Żarska 41

 

Justyna Mazur-Franczak

Dane kontaktowe:

tel. (068) 3756762

e-mail: mazur@trzebiel.pl

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI, OBOWAZKÓW I UPRAWNIEŃ

 

Pani JUSTYNA MAZUR-FRANCZAK

SEKRETARZ GMINY (SK)

 

I. ZAKRES CZYNNOŚCI

 

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. zapewnienie przy współpracy z Wójtem sprawnego działania Urzędu,
 2. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 3. udzielanie urlopów kierownikom i delegowanie pracowników na wyjazdy i podróże służbowe,
 4. udzielanie urlopów kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i delegowanie ich na wyjazdy i podróże służbowe
 5. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i decyzji Wójta,
 6. nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,
 7. prowadzenie spraw zgromadzeń publicznych,
 8. koordynacja spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 9. nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków wniesionych do Urzędu,
 10. współpraca z  Archiwistą - Koordynatorem czynności kancelaryjnych w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami i samodzielnymi stanowiskami  Urzędu,
 12. stwierdzania własnoręczności podpisów i potwierdzania  zgodności z oryginałem dokumentów
 13. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem gminnych instytucji kultury oraz wyłonieniem kandydata na dyrektora instytucji kultury,
 14. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 15. nadzór nad organizacją wyborów organów jednostek pomocniczych gminy,
 16. realizacja zadań w zakresie naboru pracowników oraz pełni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej oraz przygotowaniem i realizacją egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 17. sprawowanie nadzoru nad rozdzielaniem korespondencji przychodzącej do urzędu dla poszczególnych referatów, w tym zatwierdza dekretacje dokonywane przez pracownika sekretariatu Urzędu,
 18.  przeprowadzanie ocen pracowniczych wobec kierowników referatów i jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Wykonuje wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, niezastrzeżone do kompetencji innych organów.

3. Sekretarz Gminy zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu oraz Gminy na podstawie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

 

W zakresie dodatkowych czynności:

 

PEŁNOMOCNIK DS. WYBORÓW - URZĘDNIK WYBORCZY

Zadaniem Pełnomocnika ds. wyborów jest koordynacja całokształtem zadań wyborczych na obszarze Gminy Trzebiel realizowanych przez Wójta Gminy Trzebiel w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów i referendów, w tym

1) współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych.

2) nadzorowanie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z wyborami i referendami,

3) prowadzenie spraw dotyczących sporządzania pełnomocnictw do głosowania.

 

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem i skutecznością kontroli zarządczej w Urzędzie Gmin w Trzebielu (pierwszy poziom kontroli zarządczej) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (drugi poziom kontroli zarządczej).

2. Organizuje, wdraża i koordynuje system kontroli zarządczej, a w szczególności:

 1. opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
 2. przeprowadza ocenę systemu kontroli zarządczej,
 3. prowadzi dokumentację kontroli zarządczej,
 4. przedkłada Wójtowi zbiorczą identyfikację i analizę ryzyka ( poziom umiarkowany i znaczny) wraz z propozycją metod przeciwdziałania ryzyku,
 5. przedkłada projekt planu kontroli w perspektywie rocznej i nadzoruje jego wykonanie,

 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 1. Zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 3. Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności dokonuje czynności szacowania ryzyka.
 4. Sprawuje kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności dokonuje okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych oraz sprawuje nadzór nad  jego realizacją;
 6. Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Prowadzi zwykłe postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 8. Prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 9. Współpracuje odpowiednio ABW lub SKW w zakresie wymaganym przez ustawę o ochronie informacji niejawnych.

 

II.   ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Sumienne, staranne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Przestrzeganie czasu pracy i regulaminu  pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów  BHP i PPOŻ.
 4. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń służbowych.
 5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Przestrzeganie zasady współżycia społecznego.
 7. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 8. Dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona  jego mienia.
 9. Obowiązki wynikające z przepisów ustaw:

1) o samorządzie gminnym;
2) o finansach publicznych;
3) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) o rachunkowości; 
7) Ordynacji podatkowej;
8) Kodeksu postępowania administracyjnego;
9) Prawa zamówień publicznych.

 

III.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.
 2. Odpowiada za zabezpieczenie przechowywania dokumentów i pieczęci.
 3. Odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną określa ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
 5. Odpowiedzialność karną określa ustawa z dnia 06 czerwca 1997r. Kodek Karny za ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 6. Odpowiedzialność materialną określa ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy za szkody wyrządzone pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności.
 7. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu i ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań i obowiązków wynikających  w szczególności z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

IV.  UPRAWNIENIA

Z tytułu wykonywania powierzonych obowiązków przysługują Pani uprawnienia wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów w szczególności: określone w rozdziale 4 Ustawy o pracownikach samorządowych, ustawie o finansach publicznych, o rachunkowości  i kodeksie pracy oraz wydanych upoważnień i zarządzeń.

 

 

Metryka

sporządzono
2019-10-15 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-15 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-15 10:58 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1526
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.