Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Organizacja Gminy Regulamin organizacyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Regulamin organizacyjny, bieżące, menu 52 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY TRZEBIEL
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” ustala organizację i zasady funkcjonowania
Urzędu Gminy Trzebiel, określając w szczególności:
1) strukturę organizacyjną urzędu;
2) zasady kierowania urzędem;
3) zasady funkcjonowania urzędu, w tym zadania i kompetencje kierowników komórek organizacyjnych
urzędu;
4) zakres działania komórek organizacyjnych urzędu;
2. Regulamin dotyczy wszystkich stanowisk pracy oraz wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzebiel;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Trzebiel;
3) Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy
Trzebiel, Sekretarza Gminy Trzebiel, Skarbnika Gminy Trzebiel, Kierownika Referatu Urzędu Gminy
Trzebiel;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2019r. poz. 506 ze zm.).
§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy, przy pomocy której wójt wykonuje uchwały rady i zadania
gminy określone przepisami prawa.
2. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami wójt wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1,
także przy pomocy jednostek organizacyjnych.
3. Urząd wykonuje w szczególności zadania:
1) własne gminy;
2) zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw;
3) realizowane przez gminę, na podstawie porozumień i umów zawartych z organami administracji rządowej,
jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami.
§ 4. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67),
niniejszym regulaminem oraz zarządzeniami Wójta.
3. Ramowy podział akt dla referatów ustalają kierownicy w porozumieniu z Koordynatorem Instrukcji
Kancelaryjnej.
§ 5. 1. Siedzibą Wójta jest Trzebiel, ul Żarska 41.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w dni wolne od pracy.
3. Godziny pracy Urzędu określa odrębny Regulamin pracy Urzędu Gminy Trzebiel.

 

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Trzebiel

Metryka

sporządzono
2019-10-15 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-15 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2020-03-20 07:35 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1132
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.