Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Organizacja Gminy Skarbnik
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skarbnik, bieżące, menu 47 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skarbnik

Skarbnik

Skarbnik Gminy Trzebiel

ul. Żarska 41

 

Wioleta Steżycka

Dane kontaktowe:

tel. (068) 3756771

e-mail: skarbnik@trzebiel.pl

 

Wioleta Stężycka

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ

 

Wioleta Steżycka – Skarbnik Gminy (FN )

I Zakres czynności

 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta dotyczących     budżetu gminy.
 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  - zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów.
  1. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
   • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
   • ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
   • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  2. nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,
  3. informowaniu rady gminy o odmowie kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 4. Analiza wykorzystania środków z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy.
 5. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz ich zmian,
  3. wstępnej kontroli operacji gospodarczych Gminy stanowiących przedmiot księgowań.
 6. Kierowanie pracą podległych pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, oznaczonych w strukturze organizacyjnej regulaminu Urzędu Gminy: Fn.I, Fn.II, Fn.III, Fn.IV
 7. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta Gminy, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 8. Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 9. Wykonywanie innych czynności na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.
 10. Zastępowanie pracownika na stanowisku ds. księgowości budżetowej.

 

II   Zakres obowiązków

 1. Sumienne, starannie i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Przestrzegać czasu pracy i regulaminu  pracy
 3. Przestrzegać przepisy  BHP i PPOŻ.
 4. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń służbowych.
 5. Przestrzegać tajemnicy służbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 7. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 8. Dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie.

 

III  Zakres odpowiedzialności

 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.
 2. Odpowiada za zabezpieczenie przechowywania dokumentów i pieczęci.
 3. Odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną określa ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami.)
 5. Odpowiedzialność karną określa ustawa z dnia 06.06.1997r. Kodek Karny (Dz.U. z 1997r. Nr. 88 poz. 553 ze zmianami ) za ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisy ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 1999r. Nr. 11 poz. 95 ze zmianami )

 

IV  Uprawnienia

 1. Uprawnienia pracownika samorządowego określa ustawa z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami )

 

V  Postanowienia końcowe

Ustalony zakres obowiązków i uprawnień  jest integralną częścią umowy o pracę.

Metryka

sporządzono
2019-10-15 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-15 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2023-02-07 10:14 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1403
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.