Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Organizacja Gminy Jednostki podległe Ośrodek Kultury i Biblioteki Program działania ośrodka kultury i biblioteki w Trzebielu na okres 2024-2028
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Program działania ośrodka kultury i biblioteki w Trzebielu na okres 2024-2028, bieżące, menu 220 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Program działania ośrodka kultury i biblioteki w Trzebielu na okres 2024-2028

Program działania ośrodka kultury i biblioteki w Trzebielu na okres 2024-2028

19.02.2024r.

PROGRAM DZIAŁANIA
OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W TRZEBIELU
NA OKRES 4 – LETNIEJ KADENCJI 2024 -2028

Spis treści

DIAGNOZA.. 1

PROGRAM DZIAŁANIA.. 3

KONCEPCJA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W TRZEBIELU.. 15

WDRAŻANIE PROGRAMU.. 16

 

I.                    DIAGNOZA

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu został utworzony w 2015 roku. Od momentu powstania instytucja ta miała dwóch dyrektorów oraz zróżnicowaną strukturę organizacyjną. Jako jedyna samorządowa instytucja kultury na terenie Gminy Trzebiel od momentu powstania realizowała cele statutowe oraz założenia programów działania wcześniejszych dyrektorów. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu ma przekazany przez Organizatora budynek wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (nieruchomość ul. Żarska 52 w Trzebielu), który w 2019 roku został wyremontowany w ramach realizacji wniosku
o dofinansowanie ze środków INERREG Polska-Saksonia. Projekt ten przyczynił się do zagospodarowania istniejących pomieszczeń gospodarczych na pracownie tematyczne oraz magazyn biblioteczny. W ramach realizacji powyższego projektu zagospodarowano również podwórze wokół budynku, utworzono wiatę rekreacyjną, scenę, ścieżkę edukacyjną oraz plac zabaw. Wykorzystanie środków zewnętrznych przyczyniło się do wzrostu możliwości rozwojowych Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu, a także uatrakcyjniło jego estetykę.

Samorządowa instytucja kultury powołana przez Organizatora ma duży wpływ na rozwój kulturalny mieszkańców gminy oraz okolicznych gmin. Szeroka oferta zajęć, sekcji tematycznych oraz wydarzeń kulturalnych, które z każdym rokiem cieszą się większym zainteresowanie odpowiada na potrzeby i zainteresowanie mieszkańców terenu gminy. Dotychczasowo zrealizowano kilkanaście projektów, finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Od momentu powstania ośrodka nawiązano współpracę
z placówkami szkolnymi, przedszkolem, stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Trzebiel, a także z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Strażą Graniczną, Policją
i Nadleśnictwami. Kadra Ośrodka Kultury i Biblioteki jest otwarta i zaangażowana w swoją pracę. Pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, aby poszerzać swoją wiedzę
i umiejętności, by w bieżący sposób wdrażać innowacyjne pomysły oraz realizować dotychczasowe cele.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu utrzymuje się z dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych. W ramach realizowanych projektów otrzymywała od Organizatora dotację celową na wkład własny. Z analizy sprawozdań finansowych wynika, iż instytucja
w różnych latach uzyskiwała zysk finansowy oraz straty. Straty generowane były głównie
w latach, w których jednostka inwestowała środki finansowe w remont nieruchomości oraz zakup sprzętu/wyposażenia. Fundusz jednostki jest dodatni i w ramach inwestycji poczynionych w latach wcześniejszych bardzo się zwiększył, na chwile obecną wynosi on
2. 165.290,72 zł. Realizacja planów finansowych przebiegała prawidłowo, jednostka pozyskiwała środki własne z opłat za zajęcia, wynajem pomieszczeń, darowizn, a także realizacji projektów. Ze środków pozyskanych przez Ośrodek opłacano instruktorów, zakupywano niezbędne materiały na zajęcia, usuwano drobne usterki lub opłacano wynagrodzenia dla artystów.

Struktura organizacyjna Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu od 2015 roku uległa dwukrotnie zmianie. Regulamin organizacyjny przewiduje następujące etaty: Dyrektor 1 etat, Główny Księgowy ½ etatu, Bibliotekarz 1 etat, Bibliotekarz 1 etat, Pracownik ds. projektów pomocowych ¾ etatu, pracownik gospodarczy ¼ etatu. Łączne zatrudnienie wynosi 4,5 etatu. Wynagrodzenie pracowników jest zróżnicowane ze względu na złożoność zadań, które wykonuje pracownik, pełnienie funkcji w instytucji, a także staż pracy. Obecna struktura organizacyjna dostosowana jest do realizowanych zadań, programów i projektów, jednak w związku z ciągłym poszerzaniem oferty kulturalnej i wzrostem zadań do wykonywania w najbliższych latach może być nieadekwatna do przyszłych potrzeb.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu posiada przekazaną przez Organizatora nieruchomość wraz infrastrukturą towarzyszącą. Trzypiętrowy budynek, który jest siedzibą instytucji kultury, posiada jedną salę widowiskową, trzy sale zajęciowe, dwa oddziały biblioteczne, magazyn biblioteczny oraz dwa gabinety dla personelu, a także pomieszczenie socjalne. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który jest niestety na ten moment jedynym udogodnieniem. Siedziba OKiB dysponuje swoim ogrzewaniem C.O. oraz pełnym węzłem sanitarnym. Utrzymanie budynku, pomieszczeń gospodarczych oraz podwórka w całości finansowane jest ze środków finansowych Ośrodka Kultury i Biblioteki otrzymanych od Organizatora. Obecnie infrastruktura pozwala na organizowanie małych eventów, spotkań, prelekcji, szkoleń wewnątrz budynku oraz na zewnątrz.

Instytucja realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury, rekreacji i sportu poprzez organizację koncertów, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, imprez biegowych oraz organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które umożliwiają rozwój ich zainteresowań. W ramach działalności bibliotecznej zgromadzono ponad
17 tysięcy woluminów. Prowadzone są różnego rodzaju akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Biblioteka uczestniczy również w akcjach ogólnokrajowych np. Mała Książka – Wielki Człowiek. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu na łamach lat 2015 – 2023 podejmowała współpracę z mieszkańcami gminy przy realizacji różnego rodzaju projektów i działań. Uczestniczył również w projektach realizowanych przez stowarzyszenia z terenu gminy.

Analizując dotychczasową działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu należy zauważyć, iż działania podejmowane w latach wcześniejszych służyły mieszkańcom Gminy. Zgodnie ze statutem instytucja zapewnia dostęp do wydarzeń kulturalnych oraz kół zainteresowań. Należy jednak zauważyć, iż w ostatnich latach nie nawiązano nowych relacji
z partnerami zagranicznymi oraz ograniczono podejmowanie działań mających na celu promocję Gminy w kraju oraz za granicą. W latach 2020 - 2023 Ośrodek Kultury i Biblioteka pozyskał niewielką ilość środków zewnętrznych na działalność. Realizacja współpracy
z organizacjami pozarządowymi ograniczała się głównie do pomocy przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz udostępniania infrastruktury Ośrodka Kultury. Instytucja posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć i kół zainteresowań, istnieje infrastruktura zewnętrzna, która umożliwia organizację spotkań, którą należy wykorzystać
w takim właśnie celu. Na chwilę obecną struktura organizacyjna nie ulegnie zmianie ze względu na realizację wcześniejszych projektów i zobowiązań z nich wynikających. Po upływie wymaganego czasu należy dokonać zmian w nazewnictwie stanowisk oraz zakresu czynności, aby ułatwić oraz sprecyzować działania pracowników.

 

II.                 PROGRAM DZIAŁANIA

 1. MISJA

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu jest samorządową instytucją kultury powołaną w 2015 roku, której celem jest zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców gminy, jak i gmin ościennych. Misją Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Trzebielu jest rozpoznawanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych, ich współtworzenie, rozwijanie i zaspokajanie u społeczności lokalnej. Ważne jest również kształtowanie pasji i umiejętności, rozwój edukacji kulturalnej oraz działania na rzecz wspólnoty jaką tworzy społeczność korzystająca z oferty Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu.

 1. WIZJA

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu jest obecnie rozpoznawalnym, otwartym na potrzeby społeczności lokalnej miejscem spotkań z kompetentną i zaangażowaną kadrą, starającą się sprostać oczekiwaniom oraz innowacjom technologicznym. Działania ukierunkowane są na komunikację kulturalną i społeczną, tworzenie przyjaznego miejsca rozwijającego wiedzę i horyzonty, nawiązującego współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

OKiB w Trzebielu umożliwia realizację wielu inicjatyw kulturalno – społecznych, poprzez współpracę z różnego rodzaju instytucjami oraz stowarzyszeniami. Jest żywym
i elastycznym centrum aktywności społecznej, otwartym na propozycje projektów autorskich i inicjatyw wynikających z pasji oraz zainteresowań. Mieszkańcy Gminy Trzebiel są nie tylko konsumentami, ale także współtwórcami kultury, Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Trzebielu jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz spostrzeżenia.

 1. CELE DŁUGOTERMINOWE (horyzont czasowy – 4 lata)

 

 • wzmocnienie i wzrost czytelnictwa wśród mieszkańców,
 • nawiązanie współpracy z zespołami ludowymi, utworzenie amatorskiego dziecięcego/młodzieżowego zespołu ludowego,
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych poprzez prowadzenie stałych zajęć/sekcji,
 • upowszechnianie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych,
 • zwiększanie atrakcyjności, jakości oraz dostępności oferty,
 • rozwijanie współpracy partnerskiej ze stowarzyszeniami, organizacjami
  i instytucjami,
 • podjęcie starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu realizacji zamierzeń programowych, a także pozyskiwania innych źródeł finansowania nowych działań.

Lp.

Cele długoterminowe

Cele krótkoterminowe

Wskaźniki w okresie rocznym

1.

Wzmacnianie i wzrost czytelnictwa wśród mieszkańców

·         powiększanie księgozbioru zgodnie z preferencjami czytelników,

·         współpraca ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Trzebiel oraz przedszkolem,

·         prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i dorosłych – częstotliwość w zależności od potrzeb uczestników,

·         organizowanie spotkań autorskich,

·         prowadzenie mobilnej biblioteki dla osób zgłaszających się z potrzebą odwiedzin bibliotekarza,

·         organizacja akcji bibliotecznych np. Randka z książką, mających na celu zachęcenie do odwiedzin w bibliotece.

Ilość zakupionych nowości - 500

Ilość spotkań autorskich - 2

2.

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego

·         nawiązanie współpracy z zespołami śpiewaczymi,

·         organizowanie naboru do dziecięcego/
młodzieżowego zespołu,

·         organizowanie spotkań i prób zespołu,

·         wyszukiwanie konkursów i festiwali promujących muzykę ludową,

Liczba zespołów - 2

3.

Organizowanie stałych zajęć z zakresu edukacji artystycznej, warsztatów tematycznych oraz kursów językowych

Zajęcia stałe:

·         nauka języka angielskiego dla dzieci w różnych grupach wiekowych oraz stopniu zaawansowania,

·         nauka języka niemieckiego dla dzieci w wieku 6-9 lat,

·         ZUMBINI – zajęcia ruchowe dla rodziców i dzieci w wieku 6 mc do 4 lat,

·         Zumba kids dla dzieci i młodzieży,

·         Zumba fitness dla dorosłych,

·         Pilates/CirclMobility,

·         Nauka gry na gitarze akustycznej,

·         Zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych,

·         Zajęcia taneczne dla dzieci,

·         Nauka gry na instrumentach klawiszowych,

·         Nauka gry na instrumentach perkusyjnych,

·         Koło teatralne,

·         Nauka śpiewu,

·         Koło plastyczne,

Warsztaty tematyczne (okazjonalne):

·         florystyczne,

·         relaksacyjne,

·         rękodzieła,

Zajęcia feryjne dla dzieci:

1.      Organizowanie zajęć i atrakcji dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,

Zajęcia wakacyjne dla dzieci:

1.      Organizowanie zajęć i atrakcji dla dzieci i  młodzieży podczas letnich wakacji,

Ilość sekcji i organizowanych warsztatów - 20

4.

Organizacja wydarzeń kulturalnych: koncerty, imprezy plenerowe, rekreacyjne i uroczystości okolicznościowe

1.      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

2.      Koncerty okolicznościowe (walentynkowy, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Wolontariusza, itp.),

3.      Dni Trzebiela,

4.      Dożynki Gminne,

5.      Występy kabaretów,

6.      Obchody uroczystości patriotycznych (Żywa flaga, Bieg Niepodległości, itp.),

7.      Mikołajki,

8.      Święto Mąki,

9.      Rajdy rowerowe,

10.  Jarmark Bożonarodzeniowy,

Łączna ilość – 12

5.

Organizacja wystaw

1.      Fotograficzne,

2.      Malarskie,

3.      Inne w zależności od potrzeb i sytuacji,

Ilość wystaw - 2

6.

Organizacja i koordynacja konkursów, przeglądów i turniejów

1.      Eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,

2.      Konkurs plastyczny „Magiczna kartka”,

3.      Konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”,

Ilość konkursów - 3

7.

Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz dostępności oferty

·         diagnoza potrzeb mieszkańców – ankiety lub/bądź konsultacje z uczniami szkół, członkami stowarzyszeń i inne,

·         wymiana doświadczeń z innymi instytucjami,

Ilość przeprowadzonych ankiet – 1

 

8.

Rozwijanie współpracy z innymi jednostkami, stowarzyszeniami i organizacjami

·         współpraca z dotychczasowymi podmiotami przy organizacji wydarzeń kulturalnych oraz realizacji projektów,

·         nawiązywanie nowej współpracy z podmiotami zewnętrznymi i realizacja wspólnych projektów,

Ilość partnerów – 3

9.

Podjęcie działań mających na celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

·         przeszkolenie pracowników w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,

·         skuteczny monitoring zewnętrznych źródeł finansowania,

·         sporządzanie wniosków o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ilość wniosków – 3

 

 

Plan Działania Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu

Lp.

Opis działania

Planowany termin realizacji

Źródło finansowania / realizator

1.

Działalność biblioteczna (zakres: wzmocnienie wartości czytelnictwa wśród osób dorosłych jak i dzieci, wzrost liczby czytelników, powiększenie księgozbioru)

-        zakup nowości wydawniczych;

-        organizacja spotkań z dziećmi i młodzieżą w bibliotece oraz w placówkach oświatowych;

-        organizacja spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i dorosłych w siedzibie OKiB – częstotliwość zależna od potrzeb uczestników;

-        biblioteka mobilna – odwiedziny przynajmniej raz w miesiącu;

-        organizacja spotkań autorskich.

I – XII

dotacja od Organizatora – 90%

środki zewnętrzne – 10%

 

2.

Amatorski ruch artystyczny (zakres: nawiązanie współpracy z zespołem śpiewaczym Żurawianki, utworzenie dziecięcego/młodzieżowego zespołu, wzmocnienie wartości ludowych)

-        prowadzący: osoba z zewnątrz lub członek zespołu śpiewaczego

-        odbiory dzieci i młodzież

-        częstotliwość uzależniona od spotkań zespołu i osoby prowadzącej

-        odpłatność: planuje się pokrycie kosztów z dotacji od Organizatora

I – XII

dotacja od Organizatora – 100%

 

3.

Sekcje, zajęcia, koła zainteresowań, warsztaty tematyczne (zakres: w zależności od dziedziny zakres obejmuje zaspokajanie potrzeb intelektualnych bądź rozwijających pasję i umiejętności uczestników sekcji)

Sekcja językowa

-        prowadzący: osoby z zewnątrz zatrudnione na umowę zlecenia, firmy zewnętrzne;

-        odbiorcy: dzieci, młodzież;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1 godz.;

-        zakres: nauka języka angielskiego i/lub języka niemieckiego, udoskonalanie posiadanej już wiedzy;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników  - 100%;

Sekcja fitness

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna

-        odbiorcy: dzieci, młodzież i dorośli;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1 godz.;

-        zakres: zajęcia sportowe, ZUMBINI, zumba kids, zumba fitness, pilates/CirclMobility, uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników – 100%;

Sekcja instrumentalna:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna

-        odbiorcy: dzieci, młodzież i dorośli;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia indywidualne/małe grupy do 4 osób – ok. 30 min.;

-        zakres: gitara, keyboard/pianino, perkusja, zależne od umiejętności uczestników;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników – 100%;

Sekcja ceramiczna:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna

-        odbiorcy: dzieci, młodzież i dorośli;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu dla dzieci, co dwa tygodnie dla dorosłych, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1 godz. dzieci, ok. 2,5 godz. dorośli;

-        zakres: modelowanie, rzeźbienie, praca z kołem garncarskim, uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników – 100%;

Sekcja taneczna:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna

-        odbiorcy: dzieci, młodzież;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1 godz.;

-        zakres: zajęcia uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pokrycie kosztów z dotacji od Organizatora – 70%, opłata od uczestników na materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć – 30%;

Sekcja teatralna:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna

-        odbiorcy: dzieci, młodzież;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1,5 godz.;

-        zakres: zajęcia uzależnione od preferencji uczestników;

odpłatność:: planuje się pokrycie kosztów z dotacji od Organizatora – 70%, opłata od uczestników na materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć – 30%;

Sekcja wokalna:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna

-        odbiorcy: dzieci, młodzież i dorośli;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia indywidualne – ok. 30 min.;

-        zakres: ćwiczenia umuzykalniające, uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników – 100%;

Sekcja plastyczna:

-        prowadzący: pracownik OKiB,

-        odbiorcy: dzieci, młodzież;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1 godz.;

-        zakres: zajęcia z rysunku, malarstwa, uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pokrycie kosztów z dotacji od Organizatora – 70%, opłata od uczestników na materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć – 30%;

Klub Malucha:

-        prowadzący: pracownicy OKiB,

-        odbiorcy: dzieci w wieku 4-6 lat;

-        częstotliwość zajęć: raz w tygodniu na zapisy, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 1 godz.;

-        zakres: zajęcia z rysunku, malarstwa, zabaw ruchowych, tańca, uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pokrycie kosztów z dotacji od Organizatora – 100%;

Warsztaty tematyczne:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna, pracownicy OKiB,

-        odbiorcy: dzieci, młodzież i dorośli;

-        częstotliwość zajęć: dwa – trzy razy w roku, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – długość uzależniona od prowadzącego;

-        zakres: zajęcia florystyczne, relaksacyjne, rękodzieła, uzależnione od preferencji uczestników;

-        odpłatność: planuje się pokrycie kosztów z dotacji od Organizatora – 100% lub pozyskiwanie środków zewnętrznych;

Zajęcia feryjne:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna, pracownicy OKiB;

-        odbiorcy: dzieci, młodzież;

-        częstotliwość zajęć: jeden tydzień ferii zimowych, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 3 godz. dziennie od pn. do pt.;

-        zakres: warsztaty, gry i zabawy, uzależnione od preferencji uczestników i ich wieku;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników – 50%, dotacja od Organizatora – 50%;

Zajęcia wakacyjne:

-        prowadzący: osoba z zewnątrz zatrudniona na umowę zlecenia, firma zewnętrzna, pracownicy OKiB,

-        odbiorcy: dzieci, młodzież;

-        częstotliwość zajęć: dwa tygodnie letnich wakacji, uzależniona od możliwości prowadzącego i uczestników, zajęcia grupowe – ok. 3 godz. dziennie od pn. do pt.;

-        zakres: warsztaty, gry i zabawy, uzależnione od preferencji uczestników i ich wieku;

-        odpłatność: planuje się pobieranie opłaty od uczestników – 50%, dotacja od Organizatora – 50%;

I – XII

 

 

 

 

 

opłaty od uczestników – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opłaty od uczestników – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opłaty od uczestników – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opłaty od uczestników – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 70%

opłaty od uczestników – 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 70%

opłaty od uczestników – 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opłaty od uczestników – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 70%

opłaty od uczestników – 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 50%

opłaty od uczestników – 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotacja od Organizatora – 50%

opłaty od uczestników – 50%

 

Powyższe działania dyrektor będzie dostosowywał do potrzeb mieszkańców Gminy Trzebiel. W razie braku zainteresowania dyrektor będzie proponował inną formę spędzania czasu wolnego – w ramach możliwości finansowych.

Zajęcia finansowane przez uczestników zostaną wprowadzone do budżetu (po stronie przychodów i kosztów) w momencie podjęcia decyzji
o ich utworzeniu. Zakłada się, że nie będą one obciążać budżetu IK (poza udostępnieniem lokalu i mediami).

Dopuszcza się zwiększanie ilości oferty sekcji odpłatnych.

4.

Wydarzenia kulturalne:

1.      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – planuje się zgłoszenie sztabu i zorganizowanie finału gminnego w celu wsparcia ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Przewiduje się program artystyczny, licytacje, zabawy.

 

I

 

środki zewnętrzne,

sponsorzy – 100%

2.      Koncert Walentynkowy – planuje się zorganizowanie zamkniętej imprezy.

II

opłata od uczestników – 100%

3.      Dzień Kobiet – planuje się zorganizowanie spotkania dla kobiet, przewiduje się poczęstunek, zabawę lub koncert, itp.

III

dotacja od Organizatora – 100%

 

4.      Rajd rowerowy – planuje się organizację rajdu rowerowego, spotkania integracyjnego, ognisko

IV lub V

sponsorzy – 100%

5.      Żywa Flaga – spotkanie integracyjne pod wieżą widokową na ścieżce geoturystycznej Dawna Kopalnia Babina w celu obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

V

sponsorzy – 100%

6.      Dni Trzebiela – największa impreza gminna. Program artystyczny uzależniony od możliwości finansowych instytucji.

VI

dotacja od Organizatora – 100%

 

7.      Święto Mąki – wydarzenie kulturalne na terenie OKiB, program artystyczne, warsztaty.

VII

środki własne/zewnętrzne,

sponsorzy – 100%

8.      Księga Małych Rekordzistów – sportowa impreza dla najmłodszych mająca na celu rekreację i spędzenie czasu na świeżym powietrzu

VII

dotacja od Organizatora – 100%

9.      Dożynki gminne – obchody święta plonów, planuje się organizację imprezy co roku w innej miejscowości, program artystyczny, konkursy, zabawa.

VIII lub IX

dotacja od Organizatora – 100%

 

10.  Spotkanie z kabaretem – impreza zamknięta, występ grupy kabaretowej

X

opłata od uczestników – 100%

11.  Bieg Niepodległości – impreza sportowo – patriotyczna, planuje się organizację biegu na ścieżce geoturystycznej Dawna Kopalnia Babina dla dzieci, młodzieży i dorosłych, impreza połączona z obchodami Święta Niepodległości

XI

opłaty od uczestników,

sponsorzy – 100 %

12.  Dzień Wolontariusza – wydarzenie organizowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, planuje się podziękowanie wolontariuszom współpracującym z obiema instytucjami.

XII

środki własne/zewnętrzne,

sponsorzy – 100%

13.  Mikołajki – spotkanie uzależnione od możliwości finansowych instytucji, animacje.

XII

dotacja od Organizatora – 100%

 

14.  Jarmark Bożonarodzeniowy – planuje się organizację jednodniowego jarmarku, program artystyczny.

XII

dotacja od Organizatora – 50%

środki własne/zewnętrzne – 50%

Dyrektor będzie się starał dostosować ofertę do oczekiwań odbiorców, wykorzystując do tego celu posiadane środki finansowe w sposób efektywny, oszczędny i racjonalny. Proponowane imprezy dyrektor może zmienić lub zorganizować ich więcej jeżeli przyznana dotacja będzie wystarczająca lub w wyniku powstałych oszczędności.

5.

Wystawy tematyczne – planuje się organizację lub udostępnienie lokalu w celu prezentacji prac artystycznych

I - XII

środki zewnętrzne,

sponsorzy – 100%

6.

Konkursy, przeglądy i turnieje – planuje się organizacjękonkursów, przeglądów i turniejów dla dzieci i dorosłych

III - XII

środki własne/zewnętrzne,

sponsorzy – 100%

7.

Diagnoza potrzeb – przewiduje się sporządzanie analiz na podstawie ankiet

I - XII

-

8.

Współpraca partnerska – planuje się nawiązanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami w celu realizacji wspólnych działań i projektów

I – XII

-

9.

Zewnętrzne źródła finansowania – planuje się monitoring i ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania w celu realizacji założeń programowych, rozwoju instytucji

I – XII

-

Dyrektor będzie starał się nawiązywać współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami, aby w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby mieszkańców Gminy Trzebiel oraz aby stwarzać możliwość rozwoju instytucji kultury.

 

 

 

III.              KONCEPCJA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W TRZEBIELU

Źródła finansowania

Rok 2024

Rok 2025

Rok 2026

Rok 2027

Rok 2028

Dotacja podmiotowa:

-utrzymanie budynku

-wynagrodzenie pracowników

-organizacja imprez

608.000,00

625.000,00

642.000,00

659.000,00

676.000,00

Dotacja celowa

-wkład własny do realizacji projektów

-

11.200,00

12.600,00

14.000,00

15.000,00

Środki finansowe pozyskane w ramach projektów

36.000,00

56.000,00

63.000,00

70.000,00

75.000,00

Przychody własne

-przychody z sekcji

-przychody z wynajmu

-darowizny finansowe

177.857,00

183.192,00

188.691,00

189.351,00

195.031,00

RAZEM

821.857,00

875.392,00

906.291,00

932.351,00

961.031,00

 

 

 

 

IV.              WDRAŻANIE PROGRAMU

 

Plan działania na lata 2024 – 2028  stworzony został w oparciu o istniejącą strukturę zatrudnienia oraz dotychczasową działalność instytucji kultury, która zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców. Mając na uwadze obecne zainteresowanie sekcjami, zajęciami oraz wydarzeniami kulturalnymi większa ich część będzie nadal kontynuowana.

Przedstawiony plan dyrektor instytucji kultury będzie realizował od momentu powołania go na tę funkcję. Istotnym jest, aby samorządowa instytucja kultury prowadziła ciągłą działalność oraz była dostępna dla każdego mieszkańca, jak i odwiedzającego ją spoza terenu gminy interesanta. Pracownicy powinni wykazywać się kulturą osobistą i wiedzą
w obszarze ich zakresu czynności, dlatego ważnym elementem jest odpowiedni dobór szkoleń i seminariów. Istotnym elementem działalności jest odpowiednia ilość wykwalifikowanych pracowników, którzy będą realizować przydzielone im zadania. W pierwszym roku realizacji planu działalności dyrektor planuje zmiany organizacyjne. W związku z ciągłym rozwojem
i poszerzaniem oferty instytucji kultury zakłada się utworzenie następujących etatów: Dyrektor 1/1 etat, Bibliotekarz i specjalista ds. administracyjnych – 1/1 etat, Bibliotekarz i specjalista ds. kultury i promocji 1/1 etat, Specjalista ds. kultury i komunikacji wizualnej/instruktor – ¾ etatu, Główny księgowy – ½ etatu, Pracownik gospodarczy – ¼ etatu.

Założenia planu działalności obejmują organizację wielu wydarzeń, w które zaangażowane będą nie tylko pracownicy Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu, ale również instruktorzy, członkowie stowarzyszeń i innych instytucji współpracujących. Dyrektor będzie dążył to pozyskiwania nowych partnerów z którymi mógłby realizować projekty transgraniczne i nie tylko, a także środków finansowych z instytucji zewnętrznych. Ważnym jest również zbudowanie wspólnych relacji w celu wymiany doświadczeń, pokonywania barier językowych, mentalnych  oraz kulturowych.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu jest miejscem spotkań różnych grup wiekowych i należy utworzyć możliwość wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.
W tym celu organizowane będą wspólne warsztaty, rajdy rowerowe, imprezy plenerowe
i inne spotkania umożliwiające wspólne spędzanie wolnego czasu. Dyrektor poczyni również starania o nawiązanie współpracy z objazdowym kinem, które mogłoby odwiedzać gminę Trzebiel dwa razy w roku ze swoim repertuarem.

W istniejącej infrastrukturze planuje się uruchomienie punktu informacji turystycznej, w którym będzie można pozyskać informacje o walorach turystycznych Trzebiela i jego okolic. Punkt informacji dostępny będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach działalności Ośrodka, a także w dwie soboty miesiąca wyznaczone na początku każdego roku. W ramach działalności Ośrodka Kultury będą organizowane rajdy rowerowe po terenach gminy i Łuku Mużakowa,  których celem będzie promocja turystyki i rekreacji. Dyrektor przewiduje utworzenie Izby Pamięci, która będzie salą wspomnień o Trzebielu oraz historii całej gminy. Umieszczone w niej będą pamiątki zebrane od mieszkańców, darczyńców oraz zakupione eksponaty. Planuje się również organizację wystaw fotograficznych oraz malarskich mieszkańców gminy oraz osób zainteresowanych prezentacją swoich twórczości.

Instytucja ponadto podejmie próby utworzenia dziecięcego/młodzieżowego zespołu śpiewaczego współpracującego ściśle z zespołem śpiewaczym Żurawianki, który byłby wzorem do naśladowania dla uczestników amatorskiego ruchu artystycznego. Planuje się również podjęcie próby wzrostu aktywności fizycznej wśród seniorów poprzez organizowanie wspólnych marszów nornic walking i spacerów w różnych miejscowościach.

Wykorzystując potencjał istniejącej infrastruktury Ośrodek Kultury podejmie próbę organizacji różnego rodzaju festiwali piosenki ludowej, które dałyby możliwość zaprezentowania swoich umiejętności utalentowanej młodzieży i dzieci. Raz w roku organizowana będzie również impreza pod nazwą Pokaz talentów, która będzie miała charakter rodzinny. Na wydarzeniu występować będą uczestnicy sekcji prezentując swoje umiejętności między sobą, a także rodziną biorącą udział w wydarzeniu. Planuje się również organizowanie warsztatów o różnorodnej tematyce we współpracy z sołectwami wykorzystując powstałą u nich infrastrukturę. Dyrektor będzie zabiegał również o organizację zajęć i spotkań z mieszkańcami przynależących do gminy Trzebiel miejscowościach, tak aby każdy miał możliwość skorzystania z części oferty Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu.

 Bardzo ważne dla instytucji jest współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Trzebielu. W tym celu organizowane będą wspólne wydarzenia kulturalne, wynajmowane
i udostępniane będą pomieszczenia w celu prowadzenia podwórka świetlicowego oraz organizacji szkoleń. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu w ramach tej współpracy chciałaby również organizować warsztaty i spotkania z różnego rodzaju specjalistami np.: psychologami, seksuologami, i itp. na świetlicach wiejskich, aby przybliżyć mieszkańcom wiedzę i zakres działalności ekspertów. Dyrektor będzie również dbał o dalszą współpracę
z Publicznym Przedszkolem Samorządowym w Trzebielu oraz jego placówką zamiejscową, Szkołami Podstawowymi z terenu gminy Trzebiel oraz wszelkimi stowarzyszeniami
i Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi.

Kierunek działań podejmowanych przez Dyrektora będzie uwzględniał zapotrzebowanie mieszkańców. W tym celu przeprowadzone będą badania ankietowe, gdzie będzie można wyrazić swoją opinię.

W dalszym ciągu celem działalności bibliotecznej jest zachęcanie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dla osób starszych i mających problem z dostaniem się do siedziby prowadzona jest biblioteka mobilna.

Biblioteka zaopatrywana będzie w nowości wydawnicze w staranny sposób. Dla osób starszych zakupione zostaną wydania z większą czcionką. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa do naszej placówki zakupywane będą również audiobooki. Zorganizowane zostaną spotkania miłośników książek, spotkania autorskie, a także lekcje biblioteczne dla dzieci. Działania upowszechniające literaturę skierowane będą do wszystkich grup wiekowych. Placówka będzie pozyskiwać nowych  czytelników i brać udział
w ogólnokrajowych akcjach takich jak „Noc Bibliotek” i „Narodowe Czytanie”.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w ramach swojej działalności bieżącej będzie starać się umieszczać informacje o podejmowanych działaniach na portalach społecznościowych,
a także na łamach lokalnej prasy w miarę możliwości finansowych. Informacje
o podejmowanych inicjatywach, imprezach, wydarzeniach będą również przekazywane mieszkańcom gminy za pomocą ogłoszeń papierowych umieszczonych na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. Instytucja na swoich portalach społecznościowych będzie również udostępniać informacje o wydarzeniach organizowanych przez sołectwa oraz organizacje
i stowarzyszenia działające na terenie gminy Trzebiel.

W ramach swojej działalności Dyrektor będzie podejmował wszelkie starania do angażowania społeczności lokalnej przy wszelkiego rodzaju aktywnościach, imprezach, spotkaniach, wystawach, spotkaniach z książką i itp. Ważnym zadaniem jest budowanie wspólnej tożsamości i przynależności społecznej, a także dbanie o dziedzictwo kulturowe.

Metryka

sporządzono
2024-03-08 przez Justyna Mazur - Franczak
udostępniono
2024-03-08 09:42 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2024-03-08 09:44 przez Konieczyński Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.