Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Zgromadzenia Publiczne Procedura
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Procedura, bieżące, menu 121 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Procedura

Procedura

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Zgodnie z art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 2. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
 3. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
  • organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
  • odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych - oznacza to, że w odniesieniu do Kościoła katolickiego i jego organizacji stosuje się ustawę z dn. 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Stanowi ona, że publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym, a także w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi (art. 15 ww. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego) - co oznacza, że w przypadku zgromadzenia odbywającego się w budynku użyteczności publicznej (szkoła, biblioteka itp.) należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządzającego budynkiem. Takie same zasady obowiązują, gdy zgromadzenie organizowane jest przez organizacje kościelne.
 4. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób - w przypadku, gdy zgromadzenie inicjuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, musi ona wybrać jedną osobę, zwaną później organizatorem, która będzie występować w jej imieniu przy załatwianiu wszystkich spraw.
 5. Organizator może być także przewodniczącym zgromadzenia (otwiera je, kontroluje przebieg i potem zamyka zgromadzenie), który odpowiada za zgodny z prawem przebieg zgromadzenia (art. 18 Prawo o zgromadzeniach).

 

PROCEDURA

W pozostałych przypadkach organizator zgromadzenia publicznego (tj. zgromadzenia na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób) ma obowiązek zawiadomić organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
Adres e-mail: gmina@trzebiel.pl
Fax 68 3756751

Osoba odpowiedzialna:
Sekretarz gminy – Justyna Mazur-Franczak
Tel. 68 3756762

 

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

 1. imię, nazwisko,  numer PESEL, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli organizuje on zgromadzenie w jej imieniu,
 2. cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
 3. miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
 4. określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

 

Do zawiadomienia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

Zawiadomienie przez organizatora organu gminy ma nastąpić w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu do urzędu dotarła nie później niż na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia (art. 7 Prawa o zgromadzeniach).

 

Organ gminy wydaje decyzje wyłącznie w przypadkach zakazu organizacji zgromadzenia. Decyzję o zakazie organizacji zgromadzenia doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia - decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy (art. 15 Prawa o zgromadzeniach). Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W pozostałych przypadkach informację o zgromadzeniu publicznym podaje się do informacji publicznej w BIP w zakładce „Zgromadzenia Publiczne”.

 

PROCEDURA UPROSZCZONA.

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 Prawo o zgromadzeniach) może skorzystać z postępowania uproszczonego, w tym przypadku zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy kierować do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefonicznie lub mailowo:

email: centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

tel.  95 728 87 77, lub 95 711 52 71, lub 609 796 508
fax. 95 728 87 78

 

Zawiadomienie należy skierować nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

OPŁATY:
Nie pobiera się

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Tylko w przypadku decyzji odmownej - nie później niż na 96 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu

Metryka

sporządzono
2019-10-28 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-28 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-28 13:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
756
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.