Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebielu
Menu góra
Strona startowa Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycje, menu 117 - BIP - Gmina Trzebiel”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje

Petycje

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


W jaki sposób można wnieść petycję?

Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

 3. oznaczenie adresata petycji

 4. wskazanie przedmiotu petycji

Petycja musi być podpisana!

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Uwaga: petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gdzie złożyć petycję?

 1. osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiel ul. Żarska 41 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00,

 2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy 68-212 Trzebiel ul. Żarska 41,

 3. drogą elektroniczną na adres: gmina@trzebiel.pl

 4. przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Sposób rozpatrywania petycji:

 1. petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

 2. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące

 3. podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)

 4. adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Pozostałe informacje:

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. W Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Metryka

sporządzono
2019-10-28 przez Konieczyński Jacek
udostępniono
2019-10-28 00:00 przez Konieczyński Jacek
zmodyfikowano
2019-10-28 11:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
893
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.